We are sorry about our old website. A new Transrail website is under construction!


2014

Införande av Lean hos Sporveien Vagnsunderhåll i
Klient: Sporveien Oslo 2013

2012

Förstudie Lean. i
Klient: Sporveien Oslo 2012

2009

Utvärdering och rådgivning för malmbanetrafik i
Klient: SAMI Corporation 2009
Beslutsunderlag rörande koncept och trafikering för nytt T-banefordon i
Klient: Storstockholms Lokaltrafik 2009

2008

Leveransansvar personvagnsunderhåll i
Klient: EuroMaint Rail 2007-2008

2007

Mälarslingan. Intermodala tranporter till/från Norvik och i Mäladalen i
Klient: Stockholms Hamnar 2006-2007

2006

Järnvägsfordon och deras underhåll i Serbien. i
Klient: ÅF Infrateknik 2006
Gruppnyckel DSB Tågvärdsbolaget AB i
Klient: Danska statsbanan 2006

2005

PM om trafikupphandling i
Klient: Skånetrafiken 2005
Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar. i
Klient: Affärsverket Statens Järnvägar 2003-2005

2004

Produktionsteknisk analys av X60 underhåll i
Klient: Citypendeln (Keolis) 2004
Dokument för driften av Eskisehir Spårväg (Turkiet). i project page
Klient: Bombardier Transportation 2003-2004
Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar. i project page
Klient: Affärsverket Statens järnvägar 2003-2004

2003

Analys av Rail Combi produktion i project page
Klient: Rail Combi AB 2003

2002

Rapport om den svenska järnvägs uh-marknaden i project page
Klient: Mantena AS (Norge)

2001

Fordonsunderhållstjänster i Sverige i
Klient: Siemens AB 2001

2000

Ansvar och roller för trafiksäkerhet och fordonsutveckling inom järnvägssektorn i
Klient: SJ, BV 1998-2000
Verkstadshandbok för A-Train i project page
Klient: A-Train 1999-2000
Plan för återuppbyggnad av järnvägarna i Kosovo i
Klient: SIDA (via Hifab International) 2000
Övertagande av huvudmannaskap för Öresundståg - "second opinion" av prognoser och ekonomi i
Klient: Skånetrafiken 2000

1998

Anbud på pendeltågstrafiken i Stockholm i
Klient: Citypendeln (Via GTI / BK-tåg / Go Ahead Group) 1998

1997

BV organisation i fordonsärenden i
Klient: Banverket 1997
Estonian Railway Regulatory Standards i
Klient: Swederail 1997

1996

Cargo System 2000 i
Klient: SJ 1993-1996
Affärsplan i
Klient: ERRI (European Railway Research Institute), Holland 1996
 Införande av Lean hos Sporveien Vagnsunderhåll
Assistans vid uppstarten av Lean management för underhållsavdelningen vid Oslo tunnelbana och spårvägar (Sporveien Oslo).
 Förstudie Lean.
En förstudie av införandet av Lean (management process) för Oslo Metro och Oslo Spårvägar.
 Utvärdering och rådgivning för malmbanetrafik
Bedömning inkl förslag till förbättringar av en tung malmbana i Brasilien. Arbetet omfattade hela järnvägsdriften av den ca 900 km långa järnvägslinjen (fordon, signalsystem, fasta anläggningar, drift och underhåll samt tågledningsfunktion och säkerhetsfrågor).
 Beslutsunderlag rörande koncept och trafikering för nytt T-banefordon
Beslutsunderlag och förslag avseende fordonskoncept, migrationsplan, verkstadsresurser/depå och trafikeringsmönster för nytt fordon, C30.
 Leveransansvar personvagnsunderhåll
Under drygt ett halvår var EuroMaint i behov av extern assistans för att fylla funktionen som Leveransansvarig (LAN) för underhållet av SJAB:s personvagnsflotta, bestående a v441 fordon. Samtidigt önskades genomförande av ett förbättringsarbete inom detta område. Förutom dagliga frågeställningar beträffande verkstädernas underhållsproduktion, fordonsproblem m.m. utvecklades ett web-baserat IT-verktyg för styrning och uppföljning av underhållsproduktionen.
 Mälarslingan. Intermodala tranporter till/från Norvik och i Mäladalen
Stockholmns Hamnar avser flytta containerhamnen från centrala Stockholm (Frihamnen) till Norvik vid Nynäshamn. I studien har analyserats hur järnvägstransporter av containers mellan Norvik och Stockholm/Mälardalen kan utformas på ett sätt som är konkurrenskraftigt relativt lastbilstransporter.
 Järnvägsfordon och deras underhåll i Serbien.
Utredning i Serbien (som underkonsult åt ÅF) gällande alla typer av serbiska järnvägsfordon och deras användbarhet och underhåll. Uppdraget omfattade också förslag till förbättringar för ökad tillgänglighet, lönsamhet och användbarhet.
 Gruppnyckel DSB Tågvärdsbolaget AB
Utarbetande av preliminära gruppnycklar för tågvärdarna utifrån i grunden andra förutsättningar än tidigare.
 PM om trafikupphandling
PM om trafikupphandlingar inom kollektivtrafikområdet.
 Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar.
Tekniskt och kommersiellt stöd i den offentliga upphandlingen ("Lou"), utvärdering och kontraktering av den tekniska administrationen av vagnsparken. Uppföljning av arbetet för att upprätta en vagnsparksenhet, samt ytterligare affärsprocessanalyser.
 Produktionsteknisk analys av X60 underhåll
SL ersätter gamla pendeltåg med en ny X60-typ från Alstom, vilket kräver nya system för underhåll och drift. Parallellt tas en ny depå i bruk. Analyserna identifierar hur man ska köra och organisera underhållssystemet när det gäller pendeltågsservicen, inklusive nödvändiga investeringar och andra åtgärder.
 Dokument för driften av Eskisehir Spårväg (Turkiet).
Som en följd av tidigare arbete av systemdesign av den nya Eskisehir spårvagnen (Turkiet) fick Transrail i uppdrag av leverantören (Bombardier Transportation) att planera de nödvändiga dokumenten för mobilisering och drift av systemet.
 Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar.
Organisatorisk analys och upprättande av en fordonspool med avsikten att hyra ut fordon till operatörer. Fordonsövertagande från SJ AB, hyresleverantörer för operatörer, initial teknisk administration av fordonsflottan.
 Analys av Rail Combi produktion
Rail Combi (idag CargoNet), den största kombioperatören i Sverige, önskade ändra sitt järnvägsproduktionssystem. Transrail analyserade planerad tågdragning och vagnomlopp, inverkan på vagnsflottan och kilometerproduktion. Detta löstes framgångsrikt genom att använda Transrails TSDA-verktyg med nya programrutiner för att minimera körning med tomma vagnar.
 Rapport om den svenska järnvägs uh-marknaden
Mantena önskade utvidga sin affärsverksamhet till Sverige. De önskade information om deras potentiella kunder och få en bättre kännedom om marknaden inklusive möjliga strategier för en svensk etablering. Vidare önskades tidig information om kommande upphandlingar av underhåll.
 Fordonsunderhållstjänster i Sverige
Stöd i verifikations- och revideringsprocessen vid uppköpet av EuroMaint, den forna underhållsdivisionen inom Statens Järnvägar. EuroMaint, var och är fortfarande, den absolut största aktören inom fordonsunderhåll i Sverige. Under 2001 startade den svenska staten en privatiseringsprocess av företaget och en internationell förfrågan sändes ut. Siemens Transportation var en av de intresserade anbudsgivarna och Transrail anlitades för att bistå dem i due dilligence. Efter noggrant övervägande drog sig Siemens ur budgivningen och senare stoppades försäljningen.
 Ansvar och roller för trafiksäkerhet och fordonsutveckling inom järnvägssektorn
Studie i syfte att i anslutning till den svenska järnvägsbranschens omorganisation, renodla roller och ansvar mellan olika parter involverade i utveckling och användande av fordon. Speciellt gällde det ansvarsfördelning mellan SJ och myndigheter. I arbetet genomlystes järnvägssektorns organisation, arbetsmetoder och regelverk i jämförelse med flygsektorn. Därefter utarbetande av förslag till förbättrad hantering av dessa frågor inom järnvägssektorn.
 Verkstadshandbok för A-Train
Utarbetande av handbok för verkstadsarbetet vid Arlanda Express depå i Blackvreten. Manualen täcker verkstadsorganisation, regler och rutiner för arbetet, ansvar, kontrollaktiviteter, säkerhetsbestämmelser, revisioner etc.
 Plan för återuppbyggnad av järnvägarna i Kosovo
Genomgång av järnvägen i Kosovo vad beträffar fordon och underhållsorganisation, inklusive bedömning av behovet av olika typer av fordon och status på befintliga fordon. Studien utgjorde del i utarbetandet av en strategiska utvecklingsplan för Kosovos järnvägar ledd av Hifab.
 Övertagande av huvudmannaskap för Öresundståg - "second opinion" av prognoser och ekonomi
De regionala tågtrafiktjänsterna över Öresundsbron var ursprungligen konstruerade som ett samarbete mellan DSB och SJ. I samband med att ansvaret på den svenska sidan år 2000 överfördes till lokala trafikhuvudmän anlitades Transrail för att bistå Skånetrafiken med ett utlåtande (second opinion) beträffande den prgonostiserade trafiken och dess ekonomiska innebörd.
 Anbud på pendeltågstrafiken i Stockholm
Transrail medverkan i anbudsarbetet bestod av konstruktion av trafik- och underhållssystem samt dimensionering av erforderliga fordons-, tågpersonals- och underhållsresurser. Detta blev vinnande anbud i SL:s upphandling av trafikentreprenaden för Stockholms pendeltågstrafik 2000-2005.
 BV organisation i fordonsärenden
Analys avseende framtida kompetens och organisationen av den tekniska avdelningen på Banverket. En avdelning avseende fordonsärenden studerades som ett resultat av omorganisationen av järnvägssektorn, som gav BV ansvaret för det tekniska godkännandet av nya fordon.
 Estonian Railway Regulatory Standards
Medverkan som fordonsexpert i ett EU Phare-projekt avseende lagar, förordningar, instruktioner och standards för de estniska järnvägarna.
 Cargo System 2000
Utveckling av en vision för ett framtida svenskt godstransportsystem med speciell fokus på kombitransporter i jämförelse med andra transportsätt. I projektet ingick omfattande produktionstekniska och ekonomiska analyser av olika transportmedel, bl.a. med hjälp av Transrails verktyg TSDA.
 Affärsplan
De europeiska järnvägarnas gemensamma forskningsinstitut omorganiserades 1996 då en mer kommersiellt inriktad verksamhet skapades. Transrail fick i uppdrag att utarbeta ERRIs första strategiska affärsplan.