We are sorry about our old website. A new Transrail website is under construction!


2014

CATO Undersökning för Vattenfall i
Klient: Vattenfall 2013-2014
EU-samarbetsprojekt för ökad effektivitet inom järnvägstrafiken. i
Klient: EU 2011-2014

2013

Förstudie för LKAB i
Klient: LKAB 2011

2011

Konsultverksamhet vid samarbetsprojekt med EU i
Klient: Trafikverket 2006-2011
Dynamisk tidtabell för MTAB-trafik; planeringsfas i
Klient: LKAB 2010-2011

2010

Utveckling av trafikplaneringssystemet TRMS i
Klient: TÅGAB, Peterson Rail 2010

2009

Utvärdering och rådgivning för malmbanetrafik i
Klient: SAMI Corporation 2009
Railenergy i
Klient: Banverket 2006-2009

2008

Studier av kapacitet, problem, åtgärder och effekter i och runt Hallsberg i
Klient: Banverket 2008
Automatisk lagerstyrning i samband med tomvagnsdistribution i
Klient: Jeppesen Systems AB 2008
STEG-CATO Malmbanan: förstudie i
Klient: Banverket 2008

2007

Strategisk utredning för pendeltågstrafiken i Stockholm, bland annat avseende punktlighet i
Klient: Storstockholms Lokaltrafik 2007
Mälarslingan. Intermodala tranporter till/från Norvik och i Mäladalen i
Klient: Stockholms Hamnar 2006-2007
Norrström-Söderström i
Klient: Banverket 2007
Stopplatser och avgångsrutiner, Stockholm C i
Klient: Banverket 2007
Idéstudie Terminalhantering Stockholm C - Hagalund i
Klient: Banverket 2007
Kapacitet till och från den nya pendeltågsdepån i Södertälje i
Klient: Storstockholms Lokaltrafik 2007
Effektivisering av turlistor och gruppnycklar i
Klient: DSB Sverige 2007
Åtgärdsplan för Mälardalen ("Marshallplanen") i
Klient: Storstockholms Lokaltrafik 2006-2007
Kapacitetsstudier Roslagsbanan i
Klient: Storstockholms Lokaltrafik 2007
Trafikala konsekvenser av Projektet Tegelbacken i
Klient: Banverket 2006-2007
Vissa kostnadsjämförelser mellan olika alternativa anslutningar till/från Södertäljedepån i
Klient: Storstockholms Lokaltrafik 2007
Utredning av trafikala konsekvenser av att eventuellt slopa plankorsningen i Knivsta i
Klient: Mentra Block 2007

2006

Rule Book and Safety Test Instructions
Klient: Vectus 2006
Trafik med höghastighetståg i vinterklimat i
Klient: Banverket 2005-2006
CATO fältprov, systemkravspecifikation i project page
Klient: Banverket, LKAB 2004-2006
Gruppnyckel DSB Tågvärdsbolaget AB i
Klient: Danska statsbanan 2006
Trafikering av Nynäsbanan i
Klient: Nynäshamns kommun 2006
Fordonsrelaterade trafikstörningar i
Klient: Banverket 2006
Reduceringsplaner hösten 2006 och vintern 2006/2007 i
Klient: Stockholmståg 2006

2005

Riskanalys avseende introduktion av nya pendeltåg och ny depå. i
Klient: Citypendeln (Keolis), Stockholm 2005
Uppsala C i
Klient: Upplands Lokaltrafik 2005

2003

Framtida underhåll av pendeltågen i Stockholm. i
Klient: Citypendeln (Keolis) 2003
Systemutveckling och konstruktion av Eskisehir Spårväg (Turkiet) i project page
Klient: Bombardier Transportation 2001-2003
Analys av Rail Combi produktion i project page
Klient: Rail Combi AB 2003
Projektledning och systemintegration för nytt signalsystem i project page
Klient: Bombardier Transportation 2001-2003

2002

CATO systemkravspecifikation i project page
Klient: Banverket 2002-2002
PC-program för planering och styrning av fordons- och personalresurser inom Tågkompaniets Norrlandstrafik i project page
Klient: Tågkompaniet 1999-2002

2000

Datorstödd körning av tåg (CATO) i project page
Klient: Banverket 1998-2000
Regional och lokal tågtrafik söder om Stockholm i
Klient: Södertälje och Gnesta kommuner 2000

1999

Visionsarbete inför stomnätsplanegenomgång i Mellersta Banregionen i
Klient: Banverket 1998-1999
Anbud avseende trafik på Västkustbanan i
Klient: Via GTI / BK-tåg / Go Ahead Group 1998-1999
Studie av bankapaciteten Älvsjö-Stockholm C (”Getingmidjan”). i
Klient: SJ 1999

1998

Anbud på pendeltågstrafiken i Stockholm i
Klient: Citypendeln (Via GTI / BK-tåg / Go Ahead Group) 1998
Vision för spårvägssystemet i Göteborg i
Klient: Traffic Office, Gothenburg, Sweden 1998

1997

Idéstudie för Tåg i Bergslagen i
Klient: Intresseföreningen Bergslagen 1997
 CATO Undersökning för Vattenfall
Undersökning av möjligheten att införa CATO som stödsystem för förarna vid Vattenfalls gruvjärnväg i Cottbus, Tyskland.
 EU-samarbetsprojekt för ökad effektivitet inom järnvägstrafiken.
OnTime-projektet syftar till att öka kapaciteten för järnvägen genom att reducera förseningar och öka genomflödet i spårtrafiken.
 Förstudie för LKAB
Förstudie för LKAB Malmtrafik's nya planeringssystem. Verksamhets- och lönsamhetsanalys.
 Konsultverksamhet vid samarbetsprojekt med EU
Underkonsult till dåvarande Banverket vid ett samarbetsprojekt med EU för att minska utsläpp och energiåtgång vid tågtrafik inom unionen.
 Dynamisk tidtabell för MTAB-trafik; planeringsfas
Förstudie om hur LKAB/MTAB kan få nytta av och utnyttja mer flexibilitet i tågplaneringsprocessen.
 Utveckling av trafikplaneringssystemet TRMS
Utveckling och försäljning av trafikplaneringssystemet TRMS, innehållande funktioner för planering och uppföljning av trafik, fordon och personal.
 Utvärdering och rådgivning för malmbanetrafik
Bedömning inkl förslag till förbättringar av en tung malmbana i Brasilien. Arbetet omfattade hela järnvägsdriften av den ca 900 km långa järnvägslinjen (fordon, signalsystem, fasta anläggningar, drift och underhåll samt tågledningsfunktion och säkerhetsfrågor).
 Railenergy
I Railenergy, ett FUD-projekt inom EUs utvecklingsprogarm, har Transrail anlitats för att leda ett delprojekt avseende energieffektiv tågdrift. Delprojektet omfattar enrergieffektiv tågföring och tidtabellsläggning m.h.t. energieffektivitet.
 Studier av kapacitet, problem, åtgärder och effekter i och runt Hallsberg
Inventering och analys av tidigare utförda studier avseende kapacitetsbrister och åtgärdsförslag i och runt Hallsberg
 Automatisk lagerstyrning i samband med tomvagnsdistribution
Expertstöd i samband med införande av automatisk lagernivåstyrning för tomvagnar vid Green Cargo.
 STEG-CATO Malmbanan: förstudie
Analys av förutsättningar för att införa elektronisk graf för tågstyrning och optimering av hastighetsprofiler på Malmbanan.
 Strategisk utredning för pendeltågstrafiken i Stockholm, bland annat avseende punktlighet
Analys och förslag till trafik med goda förutsättningar att bedrivas med god kvalitet, vid behov föreslå kompletterande trafik, analysera omvärldsfaktorer som kan påverka pendeltågstrafiken m.m.
 Mälarslingan. Intermodala tranporter till/från Norvik och i Mäladalen
Stockholmns Hamnar avser flytta containerhamnen från centrala Stockholm (Frihamnen) till Norvik vid Nynäshamn. I studien har analyserats hur järnvägstransporter av containers mellan Norvik och Stockholm/Mälardalen kan utformas på ett sätt som är konkurrenskraftigt relativt lastbilstransporter.
 Norrström-Söderström
Delprojektledning för trafikdelen i idéstudie kring möjligheter till och konsekvenser av att byta ut broarna mellan Stockholm C och Stockholms Södra efter att Citybanan tagits i bruk
 Stopplatser och avgångsrutiner, Stockholm C
Förändring av stopplatserna på del av Stockholm C för att åstadkomma bättre kapacitet, samt åtgärder med att förbättra avgångskvaliteten.
 Idéstudie Terminalhantering Stockholm C - Hagalund
Utredning av möjligheterna till och konsekvenserna av förändrad hantering av lastning, lossning etc av persontåg i Stockholm.
 Kapacitet till och från den nya pendeltågsdepån i Södertälje
Analyser av hur kapaciteten påverkas av olika anslutningar till depån.
 Effektivisering av turlistor och gruppnycklar
Effektivisering av turlistor och gruppnycklar för tågvärdarna inom DSB Sverige.
 Åtgärdsplan för Mälardalen ("Marshallplanen")
Bistånd till SL i ett arbete med att bland annat förslag till tidtabellsåtgärder på Mälarbanan och i Gnestatrafiken.
 Kapacitetsstudier Roslagsbanan
Utredning av möjligheten att bedriva 10-minuterstrafik i olika varianter på Roslagsbanan. Analys av tidigare gjord idéstudie avseende styv 15-minuterstrafik på samma banan.
 Trafikala konsekvenser av Projektet Tegelbacken
Framtagande av trafikala konsekvenser som en följd av de pågående arbetena på Tegelbacken.
 Vissa kostnadsjämförelser mellan olika alternativa anslutningar till/från Södertäljedepån
Jämförelser mellan olika produktionskostnader och samhällsekonomiska kostnader och nyttor mellan två olika alternativa spåranslutningar till och från Södertäljedepån.
 Utredning av trafikala konsekvenser av att eventuellt slopa plankorsningen i Knivsta
Utredningen redovisar konsekvenser i form av tidsvinster, kapacitetsvinster, driftsäkerhet och trafiksäkerhet av att eventuellt slopa plankorsningen i Knivsta.
 Rule Book and Safety Test Instructions
No description
 Trafik med höghastighetståg i vinterklimat
Sammanställning av aktuell skandinavisk kunskap och erfarenhet av passagerartrafik i hög hastighet, samt en utblick mot förväntade problem vid hastigheter över dagens 200 km/tim. Studien ingick i BV FoU-projekt "Gröna Tåget", som i huvudsak bedrivs vid KTH.
 CATO fältprov, systemkravspecifikation
CATO, ett utvecklings- och forskningsprojekt finansierat av kunder och Transrail, är avsett att optimera körning av tåg, för att reducera driftskostnader och öka linjekapacitet. Genom att analysera hela trafiksituationen ges förarna information om hur de bäst kör sina tåg. Fälttester görs nu för att verifiera och uppdatera systemkravsspecifikationerna.
 Gruppnyckel DSB Tågvärdsbolaget AB
Utarbetande av preliminära gruppnycklar för tågvärdarna utifrån i grunden andra förutsättningar än tidigare.
 Trafikering av Nynäsbanan
Studie avseende delvis ändrad trafikering på Nynäsbanan
 Fordonsrelaterade trafikstörningar
Fordonsrelaterade trafikstörningar har ökat markant om man jämför det ackumulerade utfallet för månaderna januari – augusti 2005 med samma period 2006. Uppdraget omfattade en utredning av orsakerna till detta.
 Reduceringsplaner hösten 2006 och vintern 2006/2007
Framtagande av reduceringsplaner för pendeltågstrafiken, vilka skulle kunna användas under hösten 2006 och vintern 2006/2007 om behov fanns.
 Riskanalys avseende introduktion av nya pendeltåg och ny depå.
Utarbetande av en riskanalys inkl åtgärdsprogram inför migrationen till en ny fordonsflotta (X60) för pendeltågstrafiken i Stockholm. Detta krävde, förutom möjliga problem med fordonen, nya scheman för personal, underhåll och drift. Samtidigt skull en ny depå tas i bruk i Bro.
 Uppsala C
Analys av den planerade framtida utformningen av spårområdet vid Uppsala C och huruvida detta kan förväntas klara trafiken på 20 – 30 års sikt.
 Framtida underhåll av pendeltågen i Stockholm.
Studie avseende det framtida villkoren för underhållen av Stockholms pendeltåg med hänsyn till migrationen av en ny fordonsflotta (X60) som inte är i överensstämmelse med de gamla fordonen och introduktionen av en ny andra depå (Bro).
 Systemutveckling och konstruktion av Eskisehir Spårväg (Turkiet)
Systemutveckling av Eskisehirs spårvagn i Turkiet, inklusive integration med andra transport-services, linjer, systemutförande, säkerhetsaspekter, normal och avbruten trafik. Det sörjde för hög nivå systemutvecklingskrav och stöd för samhällets godkännande av systemparametrar.
 Analys av Rail Combi produktion
Rail Combi (idag CargoNet), den största kombioperatören i Sverige, önskade ändra sitt järnvägsproduktionssystem. Transrail analyserade planerad tågdragning och vagnomlopp, inverkan på vagnsflottan och kilometerproduktion. Detta löstes framgångsrikt genom att använda Transrails TSDA-verktyg med nya programrutiner för att minimera körning med tomma vagnar.
 Projektledning och systemintegration för nytt signalsystem
Arbetesinsatsen omfattade signalsystemet avseende förnyelsen av Linje 2 på Bukarests tunnelbana, inklusive leverans av ett trafikkontrollcenter, förarhyttdisplayer och spårsidoutrustning.
 CATO systemkravspecifikation
Förstudie och utveckling av en systemkravspecifikation för CATO (Computer Aided Train Operation - datorstödd körning av tåg). Arbetet utförs som ett FUD-projekt med finansiering från BV och Transrail, sedemera även MTAB.
 PC-program för planering och styrning av fordons- och personalresurser inom Tågkompaniets Norrlandstrafik
Utveckling och leverans av ett IT-verktyg för planering och ledning av fordon och personal för Tågkompaniets Norrlandstrafik. Detta programsystem säljs nu som programprodukt från Transrail InfoSys.
 Datorstödd körning av tåg (CATO)
CATO är ett forskningsprojekt med syfte att studera möjligheterna att effektivisera tågdriften genom utnyttjande av bl a datakommunikation på radio mellan tåg och trafikledning samt anvisningar till förare för att köra optimalt. Projektet bestod i denna etapp av att utarbeta förslag till systemarkitektur samt övergripande kravspecifikation.
 Regional och lokal tågtrafik söder om Stockholm
Analys för effektivisering av persontrafik mot Stockholm från sydväst. Eventuell omstrukturering av regionaltågstrafiken, den s.k. Gnestapendeln, pendeltågstrafiken vid Södertälje och förutsättningarna att utnyttja Södertälje Syd som effektiv bytespunkt.
 Visionsarbete inför stomnätsplanegenomgång i Mellersta Banregionen
Genomförande av ett antal seminarier samt utarbetande av en vision för järnvägstrafiken i regionen. Avsikten var att utveckla kompetensen hos personalen vid BV Mellersta Banregion och att skapa indata för deras infrastrukturplaner och aktiviteter. Arbetet genomfört i samarbete med Transek.
 Anbud avseende trafik på Västkustbanan
Konstruktion av trafikupplägg för anbud avseende trafik på Västkustbanan, konstruktion av fordonsomlopp etc. Beräkningar av erforderlig fordonspark. Rådgivning avseende fordonsunderhållet.
 Studie av bankapaciteten Älvsjö-Stockholm C (”Getingmidjan”).
Studie av bankapaciteten Älvsjö-Stockholm C (”Getingmidjan”).
 Anbud på pendeltågstrafiken i Stockholm
Transrail medverkan i anbudsarbetet bestod av konstruktion av trafik- och underhållssystem samt dimensionering av erforderliga fordons-, tågpersonals- och underhållsresurser. Detta blev vinnande anbud i SL:s upphandling av trafikentreprenaden för Stockholms pendeltågstrafik 2000-2005.
 Vision för spårvägssystemet i Göteborg
Utarbetande av förslag till vision och åtgärder för att effektivisera spårvägssystemet i Göteborg. Identifikation av ett utvecklingsprogram.
 Idéstudie för Tåg i Bergslagen
Utarbetande av en idéstudie för effektiv tågtrafik i Bergslagen omfattande trafiksystem, fordon, ekonomisk kalkyl etc. Beräkning av driftskostnader. Identifiering av krav på fordon och infrastruktur för att uppnå kostnadseffektivitet.