We are sorry about our old website. A new Transrail website is under construction!


2014

EU-samarbetsprojekt för ökad effektivitet inom järnvägstrafiken. i
Klient: EU 2011-2014

2011

Konsultverksamhet vid samarbetsprojekt med EU i
Klient: Trafikverket 2006-2011
STEG-CATO fält-test i
Klient: Trafikverket 2008

2010

Förutsägbar adhesion tunga tåg i
Klient: Trafikverket 2010
Utveckling av trafikplaneringssystemet TRMS i
Klient: TÅGAB, Peterson Rail 2010

2009

Railenergy i
Klient: Banverket 2006-2009

2008

Uppsala PRT i
Klient: Vectus 2006-2008

2007

Kapacitetsstudier Roslagsbanan i
Klient: Storstockholms Lokaltrafik 2007

2006

Företagsekonomisk kalkyl för framtida höghastighetståg i
Klient: Banverket 2006
Trafik med höghastighetståg i vinterklimat i
Klient: Banverket 2005-2006
Tågdata i
Klient: Banverket 2005-2006
Tåg i tid i
Klient: Banverket och SL 2006
CATO fältprov, systemkravspecifikation i project page
Klient: Banverket, LKAB 2004-2006

2003

Prognos för järnvägsfordonens utveckling i Sverige 2004-2015 i
Klient: Banverket 2002-2003
Framtida marknadsutveckling avseende höghastighetståg i project page
Klient: Banverket 2003

2002

CATO systemkravspecifikation i project page
Klient: Banverket 2002-2002
Godstrafikens operativa kostnader i
Klient: Banverket 2001-2002

2001

Modeller för beräkning av tomtransporter i project page
Klient: Statens Institut för Kommunikationsanalyser (SIKA) 2000-2001

2000

Datorstödd körning av tåg (CATO) i project page
Klient: Banverket 1998-2000

1998

Jämförelser TSDA - STAN i
Klient: Statens Institut för Kommunikationsanalyser (SIKA) 1998
Klassificering av varugrupper i
Klient: Statens Institut för Kommunikationsanalyser (SIKA) 1998

1997

Eurotrains II i
Klient: Community of Nordic Railways (DSB, NSB, SJ, VR) 1997

1996

Cargo System 2000 i
Klient: SJ 1993-1996
Eurotrains i project page
Klient: The Community of Nordic Railways (DSB, NSB, SJ, VR) 1994-1996
Trains and Railway System of the Future i
Klient: EU-kommissionen, Transportdirektoratet (DGVII-E), Bryssel 1996
Specifikationerna för ERTMS i
Klient: ERRI (European Railway Research Institute), Holland 1996
 EU-samarbetsprojekt för ökad effektivitet inom järnvägstrafiken.
OnTime-projektet syftar till att öka kapaciteten för järnvägen genom att reducera förseningar och öka genomflödet i spårtrafiken.
 Konsultverksamhet vid samarbetsprojekt med EU
Underkonsult till dåvarande Banverket vid ett samarbetsprojekt med EU för att minska utsläpp och energiåtgång vid tågtrafik inom unionen.
 STEG-CATO fält-test
Test av CATO uppkopplad mot Trafikverkets TMS-prototyp STEG. Detta var det första kompletta fälttestet av CATO, fullt integrerat i lok och kommunicerande med STEG för att ta fram målpunkter och optimala mötesplatser.
 Förutsägbar adhesion tunga tåg
Framtagande av teori, modell samt mjukvara för förutsägande av adhesion för tunga tåg.
 Utveckling av trafikplaneringssystemet TRMS
Utveckling och försäljning av trafikplaneringssystemet TRMS, innehållande funktioner för planering och uppföljning av trafik, fordon och personal.
 Railenergy
I Railenergy, ett FUD-projekt inom EUs utvecklingsprogarm, har Transrail anlitats för att leda ett delprojekt avseende energieffektiv tågdrift. Delprojektet omfattar enrergieffektiv tågföring och tidtabellsläggning m.h.t. energieffektivitet.
 Uppsala PRT
Projektledning och system engineering för byggande och utprovning av en testbana avseende spårbilar (PRT - Personal Rapid Transit) i Uppsala.
 Kapacitetsstudier Roslagsbanan
Utredning av möjligheten att bedriva 10-minuterstrafik i olika varianter på Roslagsbanan. Analys av tidigare gjord idéstudie avseende styv 15-minuterstrafik på samma banan.
 Företagsekonomisk kalkyl för framtida höghastighetståg
Utarbetande av en företagsekonomisk kalkyl för framtida höghastighetståg (250-320 km/h) på Ostlänken och Götalandsbanan. Arbetet utfördes som en del i Banverkets utredning om framtida svensk persontågstrafik i höga hastigheter. I arbete ingick bl.a. bedömningar av framtida priser på lämpliga höghastighetståg och kostnaderna för fordonsunderhållet.
 Trafik med höghastighetståg i vinterklimat
Sammanställning av aktuell skandinavisk kunskap och erfarenhet av passagerartrafik i hög hastighet, samt en utblick mot förväntade problem vid hastigheter över dagens 200 km/tim. Studien ingick i BV FoU-projekt "Gröna Tåget", som i huvudsak bedrivs vid KTH.
 Tågdata
Marknadsanalys och klassificering av europeiska järnvägsfordon för persontrafik, speciellt beträffande höghastighetståg. Sammanställning av typiska tekniska data för fordonstyperna, bl.a. med avseende på trafiksimuleringar.
 Tåg i tid
Transrail genomförde en studie och analys av varför tågtrafikens tillförlitlighet inte ökat i någon signifikant mån de senaste åren. Ett förslag till arbetsprocess och verktyg för att analysera förbättra punktligheten utarbetades med förslag till ett utvecklingsprojekt.
 CATO fältprov, systemkravspecifikation
CATO, ett utvecklings- och forskningsprojekt finansierat av kunder och Transrail, är avsett att optimera körning av tåg, för att reducera driftskostnader och öka linjekapacitet. Genom att analysera hela trafiksituationen ges förarna information om hur de bäst kör sina tåg. Fälttester görs nu för att verifiera och uppdatera systemkravsspecifikationerna.
 Prognos för järnvägsfordonens utveckling i Sverige 2004-2015
Prognos avseende framtida flotta och tekniska standards av järnvägsvagnsparken i Sverige. Målet var att identifiera hur trender inom vagnsparksutvecklingen skulle influera svensk infrastruktur och dess standarder.
 Framtida marknadsutveckling avseende höghastighetståg
Prognos av den framtida vagnsparken i Sverige och dess tekniska standard samt analys av trender och deras inverkan på infrastrukturen och dess standard/kvalitet.
 CATO systemkravspecifikation
Förstudie och utveckling av en systemkravspecifikation för CATO (Computer Aided Train Operation - datorstödd körning av tåg). Arbetet utförs som ett FUD-projekt med finansiering från BV och Transrail, sedemera även MTAB.
 Godstrafikens operativa kostnader
Analys av och utarbetande av en modell för beräkning av de operativa kostnaderna för strategiska studier av godstrafik på järnväg. Arbetet baserat på modellerna i Transrail's TSDA-system.
 Modeller för beräkning av tomtransporter
Utarbetande av modeller för beräkning av tomkörningar (landsväg, järnväg, sjöfart) i samband med godstransportanalyser. Arbetet baserat på modellerna i Transrail's TSDA-system.
 Datorstödd körning av tåg (CATO)
CATO är ett forskningsprojekt med syfte att studera möjligheterna att effektivisera tågdriften genom utnyttjande av bl a datakommunikation på radio mellan tåg och trafikledning samt anvisningar till förare för att köra optimalt. Projektet bestod i denna etapp av att utarbeta förslag till systemarkitektur samt övergripande kravspecifikation.
 Jämförelser TSDA - STAN
SIKA och svenska järnvägs-, väg- och sjöfartsverken samarbetar på en nationell modell (Samgods) för godstransporter. För att få ny input avseende utforming av transportmodeller beställde SIKA en studie för att jämföra Transrails verktyg TSDA med INRO-verktyget STAN, som används av verken för godstransportanalyser.
 Klassificering av varugrupper
SIKA och svenska järnvägs-, väg- och sjöfartsverken samarbetar på en nationell modell (Samgods) för godstransporter. Modellen beror på de olika varuslagens transportkrav. Transrail genomförde en klassificering av den kombinerade EU-nomenklaturens varuslag m.a.p. transportkraven.
 Eurotrains II
Stöd till CNR (Community of Nordic Railways) för initiativ och projektförslag avseende sameuropeisk utveckling av det s.k. ”Eurotrains”-konceptet (en ny generation av modulära och flexibla järnvägsfordon för europeisk passagerartrafik).
 Cargo System 2000
Utveckling av en vision för ett framtida svenskt godstransportsystem med speciell fokus på kombitransporter i jämförelse med andra transportsätt. I projektet ingick omfattande produktionstekniska och ekonomiska analyser av olika transportmedel, bl.a. med hjälp av Transrails verktyg TSDA.
 Eurotrains
Utveckling av en strategi för framtida passagerarfordon och anskaffningar till de nordiska järnvägarna. "Eurotrains" var ett koncept för en ny generation av flexibla modulpassagerartåg. En kopia av Eurotrain-broschyren kan laddas ner från vår hemsida.
 Trains and Railway System of the Future
Kontrakt vid EU-kommissionen för utarbetandet av programmet för järnväg inom EUs fjärde forskningsprogram.
 Specifikationerna för ERTMS
1996 etablerades en expertgrupp inom ERRI för att analysera specifikationerna för ett nytt europeiskt tågledningssystem (ERTMS) som utarnbetats av EEIG, ett EG-finansierat konsortium. Expertis från Transrail representerade svenska järnvägssektorn i detta arbete.