We are sorry about our old website. A new Transrail website is under construction!


2011

Kravspecifikation för svenska höghastighets-tåg. i
Klient: Trafikverket 2010

2009

Railenergy i
Klient: Banverket 2006-2009
Projektledning Höghastighetsprov i
Klient: Botniabanan 2008-2010

2008

Uppsala PRT i
Klient: Vectus 2006-2008

2006

Trafik med höghastighetståg i vinterklimat i
Klient: Banverket 2005-2006
CATO fältprov, systemkravspecifikation i project page
Klient: Banverket, LKAB 2004-2006

2005

Järnvägsstandardisering
Klient: Banverket 2005

2003

Prognos för järnvägsfordonens utveckling i Sverige 2004-2015 i
Klient: Banverket 2002-2003
Framtida marknadsutveckling avseende höghastighetståg i project page
Klient: Banverket 2003

2002

CATO systemkravspecifikation i project page
Klient: Banverket 2002-2002

2001

Myndighetsgodkännande av regionaltåg X40. i project page
Klient: Alstom Transport 2001-2005

2000

Ansvar och roller för trafiksäkerhet och fordonsutveckling inom järnvägssektorn i
Klient: SJ, BV 1998-2000

1999

Vidareutveckling av BVF 504: ”Spårgående fordon, typmedgivande, spårmedgivande och dispens” i
Klient: Banverket 1999

1997

Estonian Railway Regulatory Standards i
Klient: Swederail 1997
Eurotrains II i
Klient: Community of Nordic Railways (DSB, NSB, SJ, VR) 1997

1996

Specifikationerna för ERTMS i
Klient: ERRI (European Railway Research Institute), Holland 1996
 Kravspecifikation för svenska höghastighets-tåg.
Detta projekt var en del av ett svenskt forskningsprogram: Gröna Tåget. I projektet ingick en inventering av alla nationella och internationella standarder och krav som hade bäring på designen av svenska höghastighets-tåg.
 Railenergy
I Railenergy, ett FUD-projekt inom EUs utvecklingsprogarm, har Transrail anlitats för att leda ett delprojekt avseende energieffektiv tågdrift. Delprojektet omfattar enrergieffektiv tågföring och tidtabellsläggning m.h.t. energieffektivitet.
 Projektledning Höghastighetsprov
Projektledning av höghastighetsprov för att verifiera järnvägsfunktionen på Botniabanan (275 km/tim). Framtagning av förutsättningar och specifikationer, avtal och inköp, genomförande av prov, samt rapportering
 Uppsala PRT
Projektledning och system engineering för byggande och utprovning av en testbana avseende spårbilar (PRT - Personal Rapid Transit) i Uppsala.
 Trafik med höghastighetståg i vinterklimat
Sammanställning av aktuell skandinavisk kunskap och erfarenhet av passagerartrafik i hög hastighet, samt en utblick mot förväntade problem vid hastigheter över dagens 200 km/tim. Studien ingick i BV FoU-projekt "Gröna Tåget", som i huvudsak bedrivs vid KTH.
 CATO fältprov, systemkravspecifikation
CATO, ett utvecklings- och forskningsprojekt finansierat av kunder och Transrail, är avsett att optimera körning av tåg, för att reducera driftskostnader och öka linjekapacitet. Genom att analysera hela trafiksituationen ges förarna information om hur de bäst kör sina tåg. Fälttester görs nu för att verifiera och uppdatera systemkravsspecifikationerna.
 Järnvägsstandardisering
No description
 Prognos för järnvägsfordonens utveckling i Sverige 2004-2015
Prognos avseende framtida flotta och tekniska standards av järnvägsvagnsparken i Sverige. Målet var att identifiera hur trender inom vagnsparksutvecklingen skulle influera svensk infrastruktur och dess standarder.
 Framtida marknadsutveckling avseende höghastighetståg
Prognos av den framtida vagnsparken i Sverige och dess tekniska standard samt analys av trender och deras inverkan på infrastrukturen och dess standard/kvalitet.
 CATO systemkravspecifikation
Förstudie och utveckling av en systemkravspecifikation för CATO (Computer Aided Train Operation - datorstödd körning av tåg). Arbetet utförs som ett FUD-projekt med finansiering från BV och Transrail, sedemera även MTAB.
 Myndighetsgodkännande av regionaltåg X40.
Genomförande av process för myndighetsgodkännande av SJ´s nya dubbeldäckade regionaltåg X40. Upprättande av dokumentation med alla myndighetskrav, iordningställa dokumentationsprocessen och assistera leverantören att uppfylla kraven.
 Ansvar och roller för trafiksäkerhet och fordonsutveckling inom järnvägssektorn
Studie i syfte att i anslutning till den svenska järnvägsbranschens omorganisation, renodla roller och ansvar mellan olika parter involverade i utveckling och användande av fordon. Speciellt gällde det ansvarsfördelning mellan SJ och myndigheter. I arbetet genomlystes järnvägssektorns organisation, arbetsmetoder och regelverk i jämförelse med flygsektorn. Därefter utarbetande av förslag till förbättrad hantering av dessa frågor inom järnvägssektorn.
 Vidareutveckling av BVF 504: ”Spårgående fordon, typmedgivande, spårmedgivande och dispens”
Utarbetande av underlag till en revidering BV föreskrift för typgodkännande av rullande materiel.
 Estonian Railway Regulatory Standards
Medverkan som fordonsexpert i ett EU Phare-projekt avseende lagar, förordningar, instruktioner och standards för de estniska järnvägarna.
 Eurotrains II
Stöd till CNR (Community of Nordic Railways) för initiativ och projektförslag avseende sameuropeisk utveckling av det s.k. ”Eurotrains”-konceptet (en ny generation av modulära och flexibla järnvägsfordon för europeisk passagerartrafik).
 Specifikationerna för ERTMS
1996 etablerades en expertgrupp inom ERRI för att analysera specifikationerna för ett nytt europeiskt tågledningssystem (ERTMS) som utarnbetats av EEIG, ett EG-finansierat konsortium. Expertis från Transrail representerade svenska järnvägssektorn i detta arbete.