We are sorry about our old website. A new Transrail website is under construction!


2013

Projektledning - Uppgradering av Roslagsbanans vagnar i
Klient: Faiveley Transport Nordic Landskrona 2010-2013
Haveriutredning. i
Klient: SLL Trafikförvaltningen 2013

2011

Konsultverksamhet vid samarbetsprojekt med EU i
Klient: Trafikverket 2006-2011

2010

Skadehanteringsrutin samt verktygsstöd i
Klient: SJ 2010
Utredning av urspårat Rc-lok i
Klient: Statens haverikommission 2008-2010
Tredjepartsbedömning av spårvagnskollision i
Klient: Skyss, Bergen 2010

2009

Utredning av urspårat X2000-tåg i
Klient: Statens haverikommission 2007-2009
Railenergy i
Klient: Banverket 2006-2009
Projektledning Höghastighetsprov i
Klient: Botniabanan 2008-2010

2008

Uppsala PRT i
Klient: Vectus 2006-2008
Teknisk Controller i
Klient: Veolia Transport 2006-2008
Simulator för utbildning i Chile. Förstudie i
Klient: Maestranza Central Ltda (Chile) 2007-2008

2007

Energisparprogram för Arlanda Express. Förstudie i
Klient: Arlanda Express 2007
Olycksutredning i Nyköbing F i
Klient: DSB Sikkerhet 2007

2006

Rule Book and Safety Test Instructions
Klient: Vectus 2006
CATO fältprov, systemkravspecifikation i project page
Klient: Banverket, LKAB 2004-2006
Systemrevision av EuroMaints pendeltågsunderhåll i
Klient: Stockholmståg 2006

2005

Riskanalys avseende introduktion av nya pendeltåg och ny depå. i
Klient: Citypendeln (Keolis), Stockholm 2005

2004

Dokument för driften av Eskisehir Spårväg (Turkiet). i project page
Klient: Bombardier Transportation 2003-2004

2001

Myndighetsgodkännande av regionaltåg X40. i project page
Klient: Alstom Transport 2001-2005

2000

Ansvar och roller för trafiksäkerhet och fordonsutveckling inom järnvägssektorn i
Klient: SJ, BV 1998-2000
Verkstadshandbok för A-Train i project page
Klient: A-Train 1999-2000
 Projektledning - Uppgradering av Roslagsbanans vagnar
Projektledning för leverans av dörrar, rörliga fotsteg samt IT nätverkslösning med videoövervakning och passagerarinformation. Ingår i teknisk upprustning och modernisering av 101 vagnar.
 Haveriutredning.
Haveriutredning av Saltsjöbads-olyckan i januari 2013.
 Konsultverksamhet vid samarbetsprojekt med EU
Underkonsult till dåvarande Banverket vid ett samarbetsprojekt med EU för att minska utsläpp och energiåtgång vid tågtrafik inom unionen.
 Skadehanteringsrutin samt verktygsstöd
Framtagande av ny rutin för skadehantering hos division Fordon, samt framtagande av ett verktyg för stöd av denna.
 Utredning av urspårat Rc-lok
Olycksutredning av brusten hjulring vid urspåring med Rc6 1348 i 160 km/h med resandetåg.
 Tredjepartsbedömning av spårvagnskollision
Tredjepartsbedömning av en spårvagnskollision i Bergen i Norge inklusive förslag till åtgärder för att minska riskerna i framtiden.
 Utredning av urspårat X2000-tåg
Teknisk analys och utredning i samband med urspåring av X2000 tåg.
 Railenergy
I Railenergy, ett FUD-projekt inom EUs utvecklingsprogarm, har Transrail anlitats för att leda ett delprojekt avseende energieffektiv tågdrift. Delprojektet omfattar enrergieffektiv tågföring och tidtabellsläggning m.h.t. energieffektivitet.
 Projektledning Höghastighetsprov
Projektledning av höghastighetsprov för att verifiera järnvägsfunktionen på Botniabanan (275 km/tim). Framtagning av förutsättningar och specifikationer, avtal och inköp, genomförande av prov, samt rapportering
 Uppsala PRT
Projektledning och system engineering för byggande och utprovning av en testbana avseende spårbilar (PRT - Personal Rapid Transit) i Uppsala.
 Teknisk Controller
Heltidsengagemang somTeknisk Controller vid Veolia Transports säkerhets- och teknikavdelning i Stockholm. Avdelningen ansvarar för att underhållet av fordonen på Stockholms tunnelbana och lokalbanor (spårvagn, lokaltåg) sköts av Tågia, som är Veolias's undehållsleverantör. I arbetet ingår ett brett spektrum av arbetsuppgifter m.a.p. detta ansvar.
 Simulator för utbildning i Chile. Förstudie
Analys av potentialrn för kostnadsminskningar och kvalitetsförbättringar vid förarutbildning med stöd av en förarsimulator
 Energisparprogram för Arlanda Express. Förstudie
Analys av potential för energibesparing i Arlanda Express tågdrift, omfattande körning, hjälpkraft och luftkonditionering/värme.
 Olycksutredning i Nyköbing F
Analys av olycksförlopp vid en sammanstötyning vid växling i Nyköbing F.
 Rule Book and Safety Test Instructions
No description
 CATO fältprov, systemkravspecifikation
CATO, ett utvecklings- och forskningsprojekt finansierat av kunder och Transrail, är avsett att optimera körning av tåg, för att reducera driftskostnader och öka linjekapacitet. Genom att analysera hela trafiksituationen ges förarna information om hur de bäst kör sina tåg. Fälttester görs nu för att verifiera och uppdatera systemkravsspecifikationerna.
 Systemrevision av EuroMaints pendeltågsunderhåll
Systemrevision (säkerhetsrevision) avseende EM underhåll av fordonen i SLs pendeltågstrafik.
 Riskanalys avseende introduktion av nya pendeltåg och ny depå.
Utarbetande av en riskanalys inkl åtgärdsprogram inför migrationen till en ny fordonsflotta (X60) för pendeltågstrafiken i Stockholm. Detta krävde, förutom möjliga problem med fordonen, nya scheman för personal, underhåll och drift. Samtidigt skull en ny depå tas i bruk i Bro.
 Dokument för driften av Eskisehir Spårväg (Turkiet).
Som en följd av tidigare arbete av systemdesign av den nya Eskisehir spårvagnen (Turkiet) fick Transrail i uppdrag av leverantören (Bombardier Transportation) att planera de nödvändiga dokumenten för mobilisering och drift av systemet.
 Myndighetsgodkännande av regionaltåg X40.
Genomförande av process för myndighetsgodkännande av SJ´s nya dubbeldäckade regionaltåg X40. Upprättande av dokumentation med alla myndighetskrav, iordningställa dokumentationsprocessen och assistera leverantören att uppfylla kraven.
 Ansvar och roller för trafiksäkerhet och fordonsutveckling inom järnvägssektorn
Studie i syfte att i anslutning till den svenska järnvägsbranschens omorganisation, renodla roller och ansvar mellan olika parter involverade i utveckling och användande av fordon. Speciellt gällde det ansvarsfördelning mellan SJ och myndigheter. I arbetet genomlystes järnvägssektorns organisation, arbetsmetoder och regelverk i jämförelse med flygsektorn. Därefter utarbetande av förslag till förbättrad hantering av dessa frågor inom järnvägssektorn.
 Verkstadshandbok för A-Train
Utarbetande av handbok för verkstadsarbetet vid Arlanda Express depå i Blackvreten. Manualen täcker verkstadsorganisation, regler och rutiner för arbetet, ansvar, kontrollaktiviteter, säkerhetsbestämmelser, revisioner etc.