We are sorry about our old website. A new Transrail website is under construction!


2013

Kvalitetsgranskning av dokument inför spårvagnsanskaffning hos Göteborgs spårvägar. i
Klient: Göteborgs spårvägar 2012

2011

Utredning för Trafikverket TRV i
Klient: Trafikverket 2010

2010

Skadehanteringsrutin samt verktygsstöd i
Klient: SJ 2010

2009

Beslutsunderlag rörande koncept och trafikering för nytt T-banefordon i
Klient: Storstockholms Lokaltrafik 2009
Projektledning Höghastighetsprov i
Klient: Botniabanan 2008-2010

2007

Mälarslingan. Intermodala tranporter till/från Norvik och i Mäladalen i
Klient: Stockholms Hamnar 2006-2007
Energisparprogram för Arlanda Express. Förstudie i
Klient: Arlanda Express 2007

2005

Marknadsanalys järnvägsfordon i
Klient: Affärsverket Statens järnvägar 2005
Järnvägsstandardisering
Klient: Banverket 2005

2004

Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar. i project page
Klient: Affärsverket Statens järnvägar 2004
Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar. i project page
Klient: Affärsverket Statens järnvägar 2003-2004

2003

Prognos för järnvägsfordonens utveckling i Sverige 2004-2015 i
Klient: Banverket 2002-2003
Framtida marknadsutveckling avseende höghastighetståg i project page
Klient: Banverket 2003
Framtida underhåll av pendeltågen i Stockholm. i
Klient: Citypendeln (Keolis) 2003
Analys av Rail Combi produktion i project page
Klient: Rail Combi AB 2003

2002

Rapport om den svenska järnvägs uh-marknaden i project page
Klient: Mantena AS (Norge)

2001

Genomgång av de jugoslaviska järnvägarna avseende återuppbyggnad i
Klient: SIDA (via Hifab International) 2001

2000

Ansvar och roller för trafiksäkerhet och fordonsutveckling inom järnvägssektorn i
Klient: SJ, BV 1998-2000
Regional och lokal tågtrafik söder om Stockholm i
Klient: Södertälje och Gnesta kommuner 2000
Plan för återuppbyggnad av järnvägarna i Kosovo i
Klient: SIDA (via Hifab International) 2000
Övertagande av huvudmannaskap för Öresundståg - "second opinion" av prognoser och ekonomi i
Klient: Skånetrafiken 2000

1999

Visionsarbete inför stomnätsplanegenomgång i Mellersta Banregionen i
Klient: Banverket 1998-1999
IT strategi för Citypendeln i
Klient: Citypendeln (Via GTI – BK-tåg – Go Ahead Group) 1999
Studie av bankapaciteten Älvsjö-Stockholm C (”Getingmidjan”). i
Klient: SJ 1999
Seminarier om EU-direktiv i
Klient: Banverket 1999

1998

Vision för spårvägssystemet i Göteborg i
Klient: Traffic Office, Gothenburg, Sweden 1998

1997

Idéstudie för Tåg i Bergslagen i
Klient: Intresseföreningen Bergslagen 1997
BV organisation i fordonsärenden i
Klient: Banverket 1997
Eurotrains II i
Klient: Community of Nordic Railways (DSB, NSB, SJ, VR) 1997

1996

Cargo System 2000 i
Klient: SJ 1993-1996
Eurotrains i project page
Klient: The Community of Nordic Railways (DSB, NSB, SJ, VR) 1994-1996
Trains and Railway System of the Future i
Klient: EU-kommissionen, Transportdirektoratet (DGVII-E), Bryssel 1996
Strategi i järnvägsfrågor för Trafikhuvdmännen (THM) i
Klient: SLTF (Svenska Lokaltrafikföreningen) 1996
Affärsplan i
Klient: ERRI (European Railway Research Institute), Holland 1996
 Kvalitetsgranskning av dokument inför spårvagnsanskaffning hos Göteborgs spårvägar.
Kvalitetsgranskning av underlag inför spårvagnsanskaffning hos Göteborgs spårvägar. Bidra till ett lyckat genomförande av anskaffningen genom att genomföra en oberoende kvalitetsgranskning av anbudsförfrågan och upplägg inklusive bakgrundsmaterial.
 Utredning för Trafikverket TRV
Analys och utredning för effektivt underhåll av fordon.
 Skadehanteringsrutin samt verktygsstöd
Framtagande av ny rutin för skadehantering hos division Fordon, samt framtagande av ett verktyg för stöd av denna.
 Beslutsunderlag rörande koncept och trafikering för nytt T-banefordon
Beslutsunderlag och förslag avseende fordonskoncept, migrationsplan, verkstadsresurser/depå och trafikeringsmönster för nytt fordon, C30.
 Projektledning Höghastighetsprov
Projektledning av höghastighetsprov för att verifiera järnvägsfunktionen på Botniabanan (275 km/tim). Framtagning av förutsättningar och specifikationer, avtal och inköp, genomförande av prov, samt rapportering
 Mälarslingan. Intermodala tranporter till/från Norvik och i Mäladalen
Stockholmns Hamnar avser flytta containerhamnen från centrala Stockholm (Frihamnen) till Norvik vid Nynäshamn. I studien har analyserats hur järnvägstransporter av containers mellan Norvik och Stockholm/Mälardalen kan utformas på ett sätt som är konkurrenskraftigt relativt lastbilstransporter.
 Energisparprogram för Arlanda Express. Förstudie
Analys av potential för energibesparing i Arlanda Express tågdrift, omfattande körning, hjälpkraft och luftkonditionering/värme.
 Marknadsanalys järnvägsfordon
Marknadsanalys av nuvarande och framtida marknad för järnvägsfordon. Bedömning av faktorer som påverkar svensk fordonsmarknad, speciellt m a p Statens järnvägars uppgift att tillhandahålla fordon till av staten upphandlad trafik. Bedömning av olika delmarknaders storlek, främst m a p hastighet, och när de väntas uppstå i tiden samt analys av nya och befintliga banors kapacitet ur hastighetssynpunkt.
 Järnvägsstandardisering
No description
 Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar.
Upprättande av strategiplan för vagnsparken med rekommendationer av finansiella genomförbara renoveringar och uppgradering av status. Arbetet inkluderade också upprättandet av underhållsprogrammen och övertagandet av teknisk information.
 Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar.
Organisatorisk analys och upprättande av en fordonspool med avsikten att hyra ut fordon till operatörer. Fordonsövertagande från SJ AB, hyresleverantörer för operatörer, initial teknisk administration av fordonsflottan.
 Prognos för järnvägsfordonens utveckling i Sverige 2004-2015
Prognos avseende framtida flotta och tekniska standards av järnvägsvagnsparken i Sverige. Målet var att identifiera hur trender inom vagnsparksutvecklingen skulle influera svensk infrastruktur och dess standarder.
 Framtida marknadsutveckling avseende höghastighetståg
Prognos av den framtida vagnsparken i Sverige och dess tekniska standard samt analys av trender och deras inverkan på infrastrukturen och dess standard/kvalitet.
 Framtida underhåll av pendeltågen i Stockholm.
Studie avseende det framtida villkoren för underhållen av Stockholms pendeltåg med hänsyn till migrationen av en ny fordonsflotta (X60) som inte är i överensstämmelse med de gamla fordonen och introduktionen av en ny andra depå (Bro).
 Analys av Rail Combi produktion
Rail Combi (idag CargoNet), den största kombioperatören i Sverige, önskade ändra sitt järnvägsproduktionssystem. Transrail analyserade planerad tågdragning och vagnomlopp, inverkan på vagnsflottan och kilometerproduktion. Detta löstes framgångsrikt genom att använda Transrails TSDA-verktyg med nya programrutiner för att minimera körning med tomma vagnar.
 Rapport om den svenska järnvägs uh-marknaden
Mantena önskade utvidga sin affärsverksamhet till Sverige. De önskade information om deras potentiella kunder och få en bättre kännedom om marknaden inklusive möjliga strategier för en svensk etablering. Vidare önskades tidig information om kommande upphandlingar av underhåll.
 Genomgång av de jugoslaviska järnvägarna avseende återuppbyggnad
Medverkan i en analys av den jugoslaviska järnvägen (Serbien och Montenegro) och utarbetande av förslag till kortsiktiga åtgärder för en återuppbyggnad. Transrail genomförde den tekniska analysen med åtgärder avseende infrastruktur och fordonspark.
 Ansvar och roller för trafiksäkerhet och fordonsutveckling inom järnvägssektorn
Studie i syfte att i anslutning till den svenska järnvägsbranschens omorganisation, renodla roller och ansvar mellan olika parter involverade i utveckling och användande av fordon. Speciellt gällde det ansvarsfördelning mellan SJ och myndigheter. I arbetet genomlystes järnvägssektorns organisation, arbetsmetoder och regelverk i jämförelse med flygsektorn. Därefter utarbetande av förslag till förbättrad hantering av dessa frågor inom järnvägssektorn.
 Regional och lokal tågtrafik söder om Stockholm
Analys för effektivisering av persontrafik mot Stockholm från sydväst. Eventuell omstrukturering av regionaltågstrafiken, den s.k. Gnestapendeln, pendeltågstrafiken vid Södertälje och förutsättningarna att utnyttja Södertälje Syd som effektiv bytespunkt.
 Plan för återuppbyggnad av järnvägarna i Kosovo
Genomgång av järnvägen i Kosovo vad beträffar fordon och underhållsorganisation, inklusive bedömning av behovet av olika typer av fordon och status på befintliga fordon. Studien utgjorde del i utarbetandet av en strategiska utvecklingsplan för Kosovos järnvägar ledd av Hifab.
 Övertagande av huvudmannaskap för Öresundståg - "second opinion" av prognoser och ekonomi
De regionala tågtrafiktjänsterna över Öresundsbron var ursprungligen konstruerade som ett samarbete mellan DSB och SJ. I samband med att ansvaret på den svenska sidan år 2000 överfördes till lokala trafikhuvudmän anlitades Transrail för att bistå Skånetrafiken med ett utlåtande (second opinion) beträffande den prgonostiserade trafiken och dess ekonomiska innebörd.
 Visionsarbete inför stomnätsplanegenomgång i Mellersta Banregionen
Genomförande av ett antal seminarier samt utarbetande av en vision för järnvägstrafiken i regionen. Avsikten var att utveckla kompetensen hos personalen vid BV Mellersta Banregion och att skapa indata för deras infrastrukturplaner och aktiviteter. Arbetet genomfört i samarbete med Transek.
 IT strategi för Citypendeln
Utarbetande av en IT-strategi för Citypendeln (trafikentreprenör för driften av Stockholms pendeltågstrafik 2000-2006) i samband med dess etablering.
 Studie av bankapaciteten Älvsjö-Stockholm C (”Getingmidjan”).
Studie av bankapaciteten Älvsjö-Stockholm C (”Getingmidjan”).
 Seminarier om EU-direktiv
Organisation och genomförande av branschseminarier avseende nya EU-direktiv inom järnvägssektorn och konsekvenser för svensk järnväg.
 Vision för spårvägssystemet i Göteborg
Utarbetande av förslag till vision och åtgärder för att effektivisera spårvägssystemet i Göteborg. Identifikation av ett utvecklingsprogram.
 Idéstudie för Tåg i Bergslagen
Utarbetande av en idéstudie för effektiv tågtrafik i Bergslagen omfattande trafiksystem, fordon, ekonomisk kalkyl etc. Beräkning av driftskostnader. Identifiering av krav på fordon och infrastruktur för att uppnå kostnadseffektivitet.
 BV organisation i fordonsärenden
Analys avseende framtida kompetens och organisationen av den tekniska avdelningen på Banverket. En avdelning avseende fordonsärenden studerades som ett resultat av omorganisationen av järnvägssektorn, som gav BV ansvaret för det tekniska godkännandet av nya fordon.
 Eurotrains II
Stöd till CNR (Community of Nordic Railways) för initiativ och projektförslag avseende sameuropeisk utveckling av det s.k. ”Eurotrains”-konceptet (en ny generation av modulära och flexibla järnvägsfordon för europeisk passagerartrafik).
 Cargo System 2000
Utveckling av en vision för ett framtida svenskt godstransportsystem med speciell fokus på kombitransporter i jämförelse med andra transportsätt. I projektet ingick omfattande produktionstekniska och ekonomiska analyser av olika transportmedel, bl.a. med hjälp av Transrails verktyg TSDA.
 Eurotrains
Utveckling av en strategi för framtida passagerarfordon och anskaffningar till de nordiska järnvägarna. "Eurotrains" var ett koncept för en ny generation av flexibla modulpassagerartåg. En kopia av Eurotrain-broschyren kan laddas ner från vår hemsida.
 Trains and Railway System of the Future
Kontrakt vid EU-kommissionen för utarbetandet av programmet för järnväg inom EUs fjärde forskningsprogram.
 Strategi i järnvägsfrågor för Trafikhuvdmännen (THM)
Utarbetande av en strategi för de svenska Trafikhuvudmännen (THM) vad avser deras vanliga aktiviteter i järnvägssektorn i förberedelserna för en ny svensk transportpolitik 1998.
 Affärsplan
De europeiska järnvägarnas gemensamma forskningsinstitut omorganiserades 1996 då en mer kommersiellt inriktad verksamhet skapades. Transrail fick i uppdrag att utarbeta ERRIs första strategiska affärsplan.