We are sorry about our old website. A new Transrail website is under construction!


2014

CATO Undersökning för Vattenfall i
Klient: Vattenfall 2013-2014
EU-samarbetsprojekt för ökad effektivitet inom järnvägstrafiken. i
Klient: EU 2011-2014

2013

Förstudie för LKAB i
Klient: LKAB 2011

2012

Underhålls-system till Euromaint. i
Klient: Euromaint 2012
Fälttester med CATO på stålpendeln. i
Klient: Green Cargo 2011

2011

Fortsatt provdrift CATO Malmbanan i
Klient: LKAB, Trafikverket 2010-2011
Dynamisk tidtabell för MTAB-trafik; planeringsfas i
Klient: LKAB 2010-2011

2010

CATO - energioptimerad tågstyrning i
Klient: Trafikverket/LKAB 2009-2010
Underhåll av vagnsstyrningssystemet Vadis i
Klient: Green Cargo 2010
Utredning av urspårat Rc-lok i
Klient: Statens haverikommission 2008-2010

2009

Utvärdering och rådgivning för malmbanetrafik i
Klient: SAMI Corporation 2009

2008

Automatisk lagerstyrning i samband med tomvagnsdistribution i
Klient: Jeppesen Systems AB 2008
Underhåll av OBAS fordon i
Klient: Ofotbanen AS 2007-2008

2007

Mälarslingan. Intermodala tranporter till/från Norvik och i Mäladalen i
Klient: Stockholms Hamnar 2006-2007

2003

Analys av Rail Combi produktion i project page
Klient: Rail Combi AB 2003

2002

Godstrafikens operativa kostnader i
Klient: Banverket 2001-2002

2001

Modeller för beräkning av tomtransporter i project page
Klient: Statens Institut för Kommunikationsanalyser (SIKA) 2000-2001

1999

Visionsarbete inför stomnätsplanegenomgång i Mellersta Banregionen i
Klient: Banverket 1998-1999
Godstransporter mellan Sverige och övriga Europa i
Klient: Transnord 1998-1999

1998

Jämförelser TSDA - STAN i
Klient: Statens Institut för Kommunikationsanalyser (SIKA) 1998
Klassificering av varugrupper i
Klient: Statens Institut för Kommunikationsanalyser (SIKA) 1998
Koncept för posttåg i
Klient: SJ Teknikdivision 1998

1996

Cargo System 2000 i
Klient: SJ 1993-1996
Trains and Railway System of the Future i
Klient: EU-kommissionen, Transportdirektoratet (DGVII-E), Bryssel 1996
 CATO Undersökning för Vattenfall
Undersökning av möjligheten att införa CATO som stödsystem för förarna vid Vattenfalls gruvjärnväg i Cottbus, Tyskland.
 EU-samarbetsprojekt för ökad effektivitet inom järnvägstrafiken.
OnTime-projektet syftar till att öka kapaciteten för järnvägen genom att reducera förseningar och öka genomflödet i spårtrafiken.
 Förstudie för LKAB
Förstudie för LKAB Malmtrafik's nya planeringssystem. Verksamhets- och lönsamhetsanalys.
 Underhålls-system till Euromaint.
System som visar information om skador och planerat underhåll av järnvägsfordon, kopplat till tidtabell och rutter.
 Fälttester med CATO på stålpendeln.
En nytto-analys har genomförts på stålpendeln med GPS-loggade körningar som har använts för att beräkna energivinster med CATO.
 Fortsatt provdrift CATO Malmbanan
Fortsatt utveckling och provdrift av CATO vid LKAB och Trafikverket på Malmbanan.
 Dynamisk tidtabell för MTAB-trafik; planeringsfas
Förstudie om hur LKAB/MTAB kan få nytta av och utnyttja mer flexibilitet i tågplaneringsprocessen.
 CATO - energioptimerad tågstyrning
FUD-projekt för att implementera CATO vid DLC i Boden och vid 2 lok hos LKAB för provdrift på Malmbanan. CATO knyts ihop med Trafikverkets planeringssystem STEG och får därmed realtidsinformation om den aktuella tidtabellen. Tidtabell omvandlas till målpunkter för tåg som används för att optimera hastigheten så att tåg dels exakt följer tidtabell och dels kör energioptimalt.
 Underhåll av vagnsstyrningssystemet Vadis
Underhåll av Green Cargo:s optimeringssystem Vadis för styrning av vagnar för vagnslasttrafiken.
 Utredning av urspårat Rc-lok
Olycksutredning av brusten hjulring vid urspåring med Rc6 1348 i 160 km/h med resandetåg.
 Utvärdering och rådgivning för malmbanetrafik
Bedömning inkl förslag till förbättringar av en tung malmbana i Brasilien. Arbetet omfattade hela järnvägsdriften av den ca 900 km långa järnvägslinjen (fordon, signalsystem, fasta anläggningar, drift och underhåll samt tågledningsfunktion och säkerhetsfrågor).
 Automatisk lagerstyrning i samband med tomvagnsdistribution
Expertstöd i samband med införande av automatisk lagernivåstyrning för tomvagnar vid Green Cargo.
 Underhåll av OBAS fordon
Projektledning och underhållsplanering av Ofotbanans fordonspark inkl framtagning av underhållsdokumentation.
 Mälarslingan. Intermodala tranporter till/från Norvik och i Mäladalen
Stockholmns Hamnar avser flytta containerhamnen från centrala Stockholm (Frihamnen) till Norvik vid Nynäshamn. I studien har analyserats hur järnvägstransporter av containers mellan Norvik och Stockholm/Mälardalen kan utformas på ett sätt som är konkurrenskraftigt relativt lastbilstransporter.
 Analys av Rail Combi produktion
Rail Combi (idag CargoNet), den största kombioperatören i Sverige, önskade ändra sitt järnvägsproduktionssystem. Transrail analyserade planerad tågdragning och vagnomlopp, inverkan på vagnsflottan och kilometerproduktion. Detta löstes framgångsrikt genom att använda Transrails TSDA-verktyg med nya programrutiner för att minimera körning med tomma vagnar.
 Godstrafikens operativa kostnader
Analys av och utarbetande av en modell för beräkning av de operativa kostnaderna för strategiska studier av godstrafik på järnväg. Arbetet baserat på modellerna i Transrail's TSDA-system.
 Modeller för beräkning av tomtransporter
Utarbetande av modeller för beräkning av tomkörningar (landsväg, järnväg, sjöfart) i samband med godstransportanalyser. Arbetet baserat på modellerna i Transrail's TSDA-system.
 Visionsarbete inför stomnätsplanegenomgång i Mellersta Banregionen
Genomförande av ett antal seminarier samt utarbetande av en vision för järnvägstrafiken i regionen. Avsikten var att utveckla kompetensen hos personalen vid BV Mellersta Banregion och att skapa indata för deras infrastrukturplaner och aktiviteter. Arbetet genomfört i samarbete med Transek.
 Godstransporter mellan Sverige och övriga Europa
Medverkan i olika studier avseende transportmedelsval, effekter av Öresundsbron etc.mellan Sverige och Europa.
 Jämförelser TSDA - STAN
SIKA och svenska järnvägs-, väg- och sjöfartsverken samarbetar på en nationell modell (Samgods) för godstransporter. För att få ny input avseende utforming av transportmodeller beställde SIKA en studie för att jämföra Transrails verktyg TSDA med INRO-verktyget STAN, som används av verken för godstransportanalyser.
 Klassificering av varugrupper
SIKA och svenska järnvägs-, väg- och sjöfartsverken samarbetar på en nationell modell (Samgods) för godstransporter. Modellen beror på de olika varuslagens transportkrav. Transrail genomförde en klassificering av den kombinerade EU-nomenklaturens varuslag m.a.p. transportkraven.
 Koncept för posttåg
Utarbetande av grundläggande idéer avseende teknisk utformning av nytt koncept för posttåg i höga hastigheter.
 Cargo System 2000
Utveckling av en vision för ett framtida svenskt godstransportsystem med speciell fokus på kombitransporter i jämförelse med andra transportsätt. I projektet ingick omfattande produktionstekniska och ekonomiska analyser av olika transportmedel, bl.a. med hjälp av Transrails verktyg TSDA.
 Trains and Railway System of the Future
Kontrakt vid EU-kommissionen för utarbetandet av programmet för järnväg inom EUs fjärde forskningsprogram.