We are sorry about our old website. A new Transrail website is under construction!


2014

EU-samarbetsprojekt för ökad effektivitet inom järnvägstrafiken. i
Klient: EU 2011-2014

2013

Projektledning Citybanan i
Klient: Trafikverket 2010-2013

2012

Underhålls-system till Euromaint. i
Klient: Euromaint 2012

2009

Utvärdering och rådgivning för malmbanetrafik i
Klient: SAMI Corporation 2009

2008

Uppsala PRT i
Klient: Vectus 2006-2008
Studier av kapacitet, problem, åtgärder och effekter i och runt Hallsberg i
Klient: Banverket 2008

2007

Mälarslingan. Intermodala tranporter till/från Norvik och i Mäladalen i
Klient: Stockholms Hamnar 2006-2007
Vissa kostnadsjämförelser mellan olika alternativa anslutningar till/från Södertäljedepån i
Klient: Storstockholms Lokaltrafik 2007
Utredning av trafikala konsekvenser av att eventuellt slopa plankorsningen i Knivsta i
Klient: Mentra Block 2007

2006

Trafik med höghastighetståg i vinterklimat i
Klient: Banverket 2005-2006

2005

Marknadsanalys järnvägsfordon i
Klient: Affärsverket Statens järnvägar 2005
Uppsala C i
Klient: Upplands Lokaltrafik 2005
Järnvägsstandardisering
Klient: Banverket 2005

2004

Utbildningsmaterial för Eskisehir Spårväg (Turkiet). i
Klient: Bombardier Transportation 2003-2004

2003

Prognos för järnvägsfordonens utveckling i Sverige 2004-2015 i
Klient: Banverket 2002-2003
Framtida marknadsutveckling avseende höghastighetståg i project page
Klient: Banverket 2003
Systemutveckling och konstruktion av Eskisehir Spårväg (Turkiet) i project page
Klient: Bombardier Transportation 2001-2003
Projektledning och systemintegration för nytt signalsystem i project page
Klient: Bombardier Transportation 2001-2003

2001

Genomgång av de jugoslaviska järnvägarna avseende återuppbyggnad i
Klient: SIDA (via Hifab International) 2001

2000

Regional och lokal tågtrafik söder om Stockholm i
Klient: Södertälje och Gnesta kommuner 2000

1999

Visionsarbete inför stomnätsplanegenomgång i Mellersta Banregionen i
Klient: Banverket 1998-1999
Studie av bankapaciteten Älvsjö-Stockholm C (”Getingmidjan”). i
Klient: SJ 1999
Seminarier om EU-direktiv i
Klient: Banverket 1999

1996

Trains and Railway System of the Future i
Klient: EU-kommissionen, Transportdirektoratet (DGVII-E), Bryssel 1996
Specifikationerna för ERTMS i
Klient: ERRI (European Railway Research Institute), Holland 1996
 EU-samarbetsprojekt för ökad effektivitet inom järnvägstrafiken.
OnTime-projektet syftar till att öka kapaciteten för järnvägen genom att reducera förseningar och öka genomflödet i spårtrafiken.
 Projektledning Citybanan
Projektledning vid bygget av Citybanan.
 Underhålls-system till Euromaint.
System som visar information om skador och planerat underhåll av järnvägsfordon, kopplat till tidtabell och rutter.
 Utvärdering och rådgivning för malmbanetrafik
Bedömning inkl förslag till förbättringar av en tung malmbana i Brasilien. Arbetet omfattade hela järnvägsdriften av den ca 900 km långa järnvägslinjen (fordon, signalsystem, fasta anläggningar, drift och underhåll samt tågledningsfunktion och säkerhetsfrågor).
 Uppsala PRT
Projektledning och system engineering för byggande och utprovning av en testbana avseende spårbilar (PRT - Personal Rapid Transit) i Uppsala.
 Studier av kapacitet, problem, åtgärder och effekter i och runt Hallsberg
Inventering och analys av tidigare utförda studier avseende kapacitetsbrister och åtgärdsförslag i och runt Hallsberg
 Mälarslingan. Intermodala tranporter till/från Norvik och i Mäladalen
Stockholmns Hamnar avser flytta containerhamnen från centrala Stockholm (Frihamnen) till Norvik vid Nynäshamn. I studien har analyserats hur järnvägstransporter av containers mellan Norvik och Stockholm/Mälardalen kan utformas på ett sätt som är konkurrenskraftigt relativt lastbilstransporter.
 Vissa kostnadsjämförelser mellan olika alternativa anslutningar till/från Södertäljedepån
Jämförelser mellan olika produktionskostnader och samhällsekonomiska kostnader och nyttor mellan två olika alternativa spåranslutningar till och från Södertäljedepån.
 Utredning av trafikala konsekvenser av att eventuellt slopa plankorsningen i Knivsta
Utredningen redovisar konsekvenser i form av tidsvinster, kapacitetsvinster, driftsäkerhet och trafiksäkerhet av att eventuellt slopa plankorsningen i Knivsta.
 Trafik med höghastighetståg i vinterklimat
Sammanställning av aktuell skandinavisk kunskap och erfarenhet av passagerartrafik i hög hastighet, samt en utblick mot förväntade problem vid hastigheter över dagens 200 km/tim. Studien ingick i BV FoU-projekt "Gröna Tåget", som i huvudsak bedrivs vid KTH.
 Marknadsanalys järnvägsfordon
Marknadsanalys av nuvarande och framtida marknad för järnvägsfordon. Bedömning av faktorer som påverkar svensk fordonsmarknad, speciellt m a p Statens järnvägars uppgift att tillhandahålla fordon till av staten upphandlad trafik. Bedömning av olika delmarknaders storlek, främst m a p hastighet, och när de väntas uppstå i tiden samt analys av nya och befintliga banors kapacitet ur hastighetssynpunkt.
 Uppsala C
Analys av den planerade framtida utformningen av spårområdet vid Uppsala C och huruvida detta kan förväntas klara trafiken på 20 – 30 års sikt.
 Järnvägsstandardisering
No description
 Utbildningsmaterial för Eskisehir Spårväg (Turkiet).
Framtagning av utbildningsmaterial (kurs-OH, kursplan, kontrollfrågor, examinationskriterier) för den övergripande kursen i Light Rail Transit Systemets funktion, konstruktionsprincip och drift
 Prognos för järnvägsfordonens utveckling i Sverige 2004-2015
Prognos avseende framtida flotta och tekniska standards av järnvägsvagnsparken i Sverige. Målet var att identifiera hur trender inom vagnsparksutvecklingen skulle influera svensk infrastruktur och dess standarder.
 Framtida marknadsutveckling avseende höghastighetståg
Prognos av den framtida vagnsparken i Sverige och dess tekniska standard samt analys av trender och deras inverkan på infrastrukturen och dess standard/kvalitet.
 Systemutveckling och konstruktion av Eskisehir Spårväg (Turkiet)
Systemutveckling av Eskisehirs spårvagn i Turkiet, inklusive integration med andra transport-services, linjer, systemutförande, säkerhetsaspekter, normal och avbruten trafik. Det sörjde för hög nivå systemutvecklingskrav och stöd för samhällets godkännande av systemparametrar.
 Projektledning och systemintegration för nytt signalsystem
Arbetesinsatsen omfattade signalsystemet avseende förnyelsen av Linje 2 på Bukarests tunnelbana, inklusive leverans av ett trafikkontrollcenter, förarhyttdisplayer och spårsidoutrustning.
 Genomgång av de jugoslaviska järnvägarna avseende återuppbyggnad
Medverkan i en analys av den jugoslaviska järnvägen (Serbien och Montenegro) och utarbetande av förslag till kortsiktiga åtgärder för en återuppbyggnad. Transrail genomförde den tekniska analysen med åtgärder avseende infrastruktur och fordonspark.
 Regional och lokal tågtrafik söder om Stockholm
Analys för effektivisering av persontrafik mot Stockholm från sydväst. Eventuell omstrukturering av regionaltågstrafiken, den s.k. Gnestapendeln, pendeltågstrafiken vid Södertälje och förutsättningarna att utnyttja Södertälje Syd som effektiv bytespunkt.
 Visionsarbete inför stomnätsplanegenomgång i Mellersta Banregionen
Genomförande av ett antal seminarier samt utarbetande av en vision för järnvägstrafiken i regionen. Avsikten var att utveckla kompetensen hos personalen vid BV Mellersta Banregion och att skapa indata för deras infrastrukturplaner och aktiviteter. Arbetet genomfört i samarbete med Transek.
 Studie av bankapaciteten Älvsjö-Stockholm C (”Getingmidjan”).
Studie av bankapaciteten Älvsjö-Stockholm C (”Getingmidjan”).
 Seminarier om EU-direktiv
Organisation och genomförande av branschseminarier avseende nya EU-direktiv inom järnvägssektorn och konsekvenser för svensk järnväg.
 Trains and Railway System of the Future
Kontrakt vid EU-kommissionen för utarbetandet av programmet för järnväg inom EUs fjärde forskningsprogram.
 Specifikationerna för ERTMS
1996 etablerades en expertgrupp inom ERRI för att analysera specifikationerna för ett nytt europeiskt tågledningssystem (ERTMS) som utarnbetats av EEIG, ett EG-finansierat konsortium. Expertis från Transrail representerade svenska järnvägssektorn i detta arbete.