We are sorry about our old website. A new Transrail website is under construction!


2013

Fälttest för Green Cargo samt en besparings-analys. i
Klient: Green Cargo 2012

2011

CATO på Arlanda Express i
Klient: Arlanda Express 2010-2011

2008

Uppsala PRT i
Klient: Vectus 2006-2008
Tågvågsystem till Iran i
Klient: Amtab 2007-2008

2007

Mälarslingan. Intermodala tranporter till/från Norvik och i Mäladalen i
Klient: Stockholms Hamnar 2006-2007

2006

CATO fältprov, systemkravspecifikation i project page
Klient: Banverket, LKAB 2004-2006

2005

Riskanalys avseende introduktion av nya pendeltåg och ny depå. i
Klient: Citypendeln (Keolis), Stockholm 2005

2004

Utbildningsmaterial för Eskisehir Spårväg (Turkiet). i
Klient: Bombardier Transportation 2003-2004

2003

Prognos för järnvägsfordonens utveckling i Sverige 2004-2015 i
Klient: Banverket 2002-2003
Framtida marknadsutveckling avseende höghastighetståg i project page
Klient: Banverket 2003
Framtida underhåll av pendeltågen i Stockholm. i
Klient: Citypendeln (Keolis) 2003
Systemutveckling och konstruktion av Eskisehir Spårväg (Turkiet) i project page
Klient: Bombardier Transportation 2001-2003
Analys av Rail Combi produktion i project page
Klient: Rail Combi AB 2003

2002

CATO systemkravspecifikation i project page
Klient: Banverket 2002-2002

2000

Regional och lokal tågtrafik söder om Stockholm i
Klient: Södertälje och Gnesta kommuner 2000

1999

Visionsarbete inför stomnätsplanegenomgång i Mellersta Banregionen i
Klient: Banverket 1998-1999

1998

Vision för spårvägssystemet i Göteborg i
Klient: Traffic Office, Gothenburg, Sweden 1998

1997

Idéstudie för Tåg i Bergslagen i
Klient: Intresseföreningen Bergslagen 1997
 Fälttest för Green Cargo samt en besparings-analys.
Fälttest av dieselförbrukning och gångmotstånd på lok samt besparingsanalys på linjen mellan Vännäs-Storuman.
 CATO på Arlanda Express
Installation av CATO på alla sju Arlanda Express-tåg under våren 2011.
 Uppsala PRT
Projektledning och system engineering för byggande och utprovning av en testbana avseende spårbilar (PRT - Personal Rapid Transit) i Uppsala.
 Tågvågsystem till Iran
Utveckling av grafiskt användargränssnitt samt programmeringsstöd vid konvertering/modernisering av beräkningsdelar i Amtab vågsystem.
 Mälarslingan. Intermodala tranporter till/från Norvik och i Mäladalen
Stockholmns Hamnar avser flytta containerhamnen från centrala Stockholm (Frihamnen) till Norvik vid Nynäshamn. I studien har analyserats hur järnvägstransporter av containers mellan Norvik och Stockholm/Mälardalen kan utformas på ett sätt som är konkurrenskraftigt relativt lastbilstransporter.
 CATO fältprov, systemkravspecifikation
CATO, ett utvecklings- och forskningsprojekt finansierat av kunder och Transrail, är avsett att optimera körning av tåg, för att reducera driftskostnader och öka linjekapacitet. Genom att analysera hela trafiksituationen ges förarna information om hur de bäst kör sina tåg. Fälttester görs nu för att verifiera och uppdatera systemkravsspecifikationerna.
 Riskanalys avseende introduktion av nya pendeltåg och ny depå.
Utarbetande av en riskanalys inkl åtgärdsprogram inför migrationen till en ny fordonsflotta (X60) för pendeltågstrafiken i Stockholm. Detta krävde, förutom möjliga problem med fordonen, nya scheman för personal, underhåll och drift. Samtidigt skull en ny depå tas i bruk i Bro.
 Utbildningsmaterial för Eskisehir Spårväg (Turkiet).
Framtagning av utbildningsmaterial (kurs-OH, kursplan, kontrollfrågor, examinationskriterier) för den övergripande kursen i Light Rail Transit Systemets funktion, konstruktionsprincip och drift
 Prognos för järnvägsfordonens utveckling i Sverige 2004-2015
Prognos avseende framtida flotta och tekniska standards av järnvägsvagnsparken i Sverige. Målet var att identifiera hur trender inom vagnsparksutvecklingen skulle influera svensk infrastruktur och dess standarder.
 Framtida marknadsutveckling avseende höghastighetståg
Prognos av den framtida vagnsparken i Sverige och dess tekniska standard samt analys av trender och deras inverkan på infrastrukturen och dess standard/kvalitet.
 Framtida underhåll av pendeltågen i Stockholm.
Studie avseende det framtida villkoren för underhållen av Stockholms pendeltåg med hänsyn till migrationen av en ny fordonsflotta (X60) som inte är i överensstämmelse med de gamla fordonen och introduktionen av en ny andra depå (Bro).
 Systemutveckling och konstruktion av Eskisehir Spårväg (Turkiet)
Systemutveckling av Eskisehirs spårvagn i Turkiet, inklusive integration med andra transport-services, linjer, systemutförande, säkerhetsaspekter, normal och avbruten trafik. Det sörjde för hög nivå systemutvecklingskrav och stöd för samhällets godkännande av systemparametrar.
 Analys av Rail Combi produktion
Rail Combi (idag CargoNet), den största kombioperatören i Sverige, önskade ändra sitt järnvägsproduktionssystem. Transrail analyserade planerad tågdragning och vagnomlopp, inverkan på vagnsflottan och kilometerproduktion. Detta löstes framgångsrikt genom att använda Transrails TSDA-verktyg med nya programrutiner för att minimera körning med tomma vagnar.
 CATO systemkravspecifikation
Förstudie och utveckling av en systemkravspecifikation för CATO (Computer Aided Train Operation - datorstödd körning av tåg). Arbetet utförs som ett FUD-projekt med finansiering från BV och Transrail, sedemera även MTAB.
 Regional och lokal tågtrafik söder om Stockholm
Analys för effektivisering av persontrafik mot Stockholm från sydväst. Eventuell omstrukturering av regionaltågstrafiken, den s.k. Gnestapendeln, pendeltågstrafiken vid Södertälje och förutsättningarna att utnyttja Södertälje Syd som effektiv bytespunkt.
 Visionsarbete inför stomnätsplanegenomgång i Mellersta Banregionen
Genomförande av ett antal seminarier samt utarbetande av en vision för järnvägstrafiken i regionen. Avsikten var att utveckla kompetensen hos personalen vid BV Mellersta Banregion och att skapa indata för deras infrastrukturplaner och aktiviteter. Arbetet genomfört i samarbete med Transek.
 Vision för spårvägssystemet i Göteborg
Utarbetande av förslag till vision och åtgärder för att effektivisera spårvägssystemet i Göteborg. Identifikation av ett utvecklingsprogram.
 Idéstudie för Tåg i Bergslagen
Utarbetande av en idéstudie för effektiv tågtrafik i Bergslagen omfattande trafiksystem, fordon, ekonomisk kalkyl etc. Beräkning av driftskostnader. Identifiering av krav på fordon och infrastruktur för att uppnå kostnadseffektivitet.