We are sorry about our old website. A new Transrail website is under construction!


2007

Mälarslingan. Intermodala tranporter till/från Norvik och i Mäladalen i
Klient: Stockholms Hamnar 2006-2007

2006

Tågdata i
Klient: Banverket 2005-2006

2003

Prognos för järnvägsfordonens utveckling i Sverige 2004-2015 i
Klient: Banverket 2002-2003
Framtida marknadsutveckling avseende höghastighetståg i project page
Klient: Banverket 2003

2002

Försäljning av en ny generation pendeltåg till Storstockholms Lokaltrafik (SL) i
Klient: Alstom Transport 2001-2002
Godstrafikens operativa kostnader i
Klient: Banverket 2001-2002
Rapport om den svenska järnvägs uh-marknaden i project page
Klient: Mantena AS (Norge)

2001

Fordonsunderhållstjänster i Sverige i
Klient: Siemens AB 2001

2000

Övertagande av huvudmannaskap för Öresundståg - "second opinion" av prognoser och ekonomi i
Klient: Skånetrafiken 2000

1999

Visionsarbete inför stomnätsplanegenomgång i Mellersta Banregionen i
Klient: Banverket 1998-1999
Utvärdering av den svenska marknaden för Railway Rolling Stock Services
Klient: Alstom 1999
Godstransporter mellan Sverige och övriga Europa i
Klient: Transnord 1998-1999

1997

Idéstudie för Tåg i Bergslagen i
Klient: Intresseföreningen Bergslagen 1997

1996

Cargo System 2000 i
Klient: SJ 1993-1996
 Mälarslingan. Intermodala tranporter till/från Norvik och i Mäladalen
Stockholmns Hamnar avser flytta containerhamnen från centrala Stockholm (Frihamnen) till Norvik vid Nynäshamn. I studien har analyserats hur järnvägstransporter av containers mellan Norvik och Stockholm/Mälardalen kan utformas på ett sätt som är konkurrenskraftigt relativt lastbilstransporter.
 Tågdata
Marknadsanalys och klassificering av europeiska järnvägsfordon för persontrafik, speciellt beträffande höghastighetståg. Sammanställning av typiska tekniska data för fordonstyperna, bl.a. med avseende på trafiksimuleringar.
 Prognos för järnvägsfordonens utveckling i Sverige 2004-2015
Prognos avseende framtida flotta och tekniska standards av järnvägsvagnsparken i Sverige. Målet var att identifiera hur trender inom vagnsparksutvecklingen skulle influera svensk infrastruktur och dess standarder.
 Framtida marknadsutveckling avseende höghastighetståg
Prognos av den framtida vagnsparken i Sverige och dess tekniska standard samt analys av trender och deras inverkan på infrastrukturen och dess standard/kvalitet.
 Försäljning av en ny generation pendeltåg till Storstockholms Lokaltrafik (SL)
Alstom kontrakterade Transrail som stöd i den framgångsrika offerten på en ny generation pendeltåg i Stockholm. Stöd i strategiska frågor, lokala förhållanden, delförslag av den tekniska offerten, översättning av offerten och i förhandlingar.
 Godstrafikens operativa kostnader
Analys av och utarbetande av en modell för beräkning av de operativa kostnaderna för strategiska studier av godstrafik på järnväg. Arbetet baserat på modellerna i Transrail's TSDA-system.
 Rapport om den svenska järnvägs uh-marknaden
Mantena önskade utvidga sin affärsverksamhet till Sverige. De önskade information om deras potentiella kunder och få en bättre kännedom om marknaden inklusive möjliga strategier för en svensk etablering. Vidare önskades tidig information om kommande upphandlingar av underhåll.
 Fordonsunderhållstjänster i Sverige
Stöd i verifikations- och revideringsprocessen vid uppköpet av EuroMaint, den forna underhållsdivisionen inom Statens Järnvägar. EuroMaint, var och är fortfarande, den absolut största aktören inom fordonsunderhåll i Sverige. Under 2001 startade den svenska staten en privatiseringsprocess av företaget och en internationell förfrågan sändes ut. Siemens Transportation var en av de intresserade anbudsgivarna och Transrail anlitades för att bistå dem i due dilligence. Efter noggrant övervägande drog sig Siemens ur budgivningen och senare stoppades försäljningen.
 Övertagande av huvudmannaskap för Öresundståg - "second opinion" av prognoser och ekonomi
De regionala tågtrafiktjänsterna över Öresundsbron var ursprungligen konstruerade som ett samarbete mellan DSB och SJ. I samband med att ansvaret på den svenska sidan år 2000 överfördes till lokala trafikhuvudmän anlitades Transrail för att bistå Skånetrafiken med ett utlåtande (second opinion) beträffande den prgonostiserade trafiken och dess ekonomiska innebörd.
 Visionsarbete inför stomnätsplanegenomgång i Mellersta Banregionen
Genomförande av ett antal seminarier samt utarbetande av en vision för järnvägstrafiken i regionen. Avsikten var att utveckla kompetensen hos personalen vid BV Mellersta Banregion och att skapa indata för deras infrastrukturplaner och aktiviteter. Arbetet genomfört i samarbete med Transek.
 Utvärdering av den svenska marknaden för Railway Rolling Stock Services
No description
 Godstransporter mellan Sverige och övriga Europa
Medverkan i olika studier avseende transportmedelsval, effekter av Öresundsbron etc.mellan Sverige och Europa.
 Idéstudie för Tåg i Bergslagen
Utarbetande av en idéstudie för effektiv tågtrafik i Bergslagen omfattande trafiksystem, fordon, ekonomisk kalkyl etc. Beräkning av driftskostnader. Identifiering av krav på fordon och infrastruktur för att uppnå kostnadseffektivitet.
 Cargo System 2000
Utveckling av en vision för ett framtida svenskt godstransportsystem med speciell fokus på kombitransporter i jämförelse med andra transportsätt. I projektet ingick omfattande produktionstekniska och ekonomiska analyser av olika transportmedel, bl.a. med hjälp av Transrails verktyg TSDA.