We are sorry about our old website. A new Transrail website is under construction!


2014

Spårväg City i
Klient: Nobina 2013-2014

2012

C30 anbud i
Klient: Stadler Rail 2012

2009

Stöd för förfrågningsunderlag vid upphandling av T-banefordon i
Klient: Storstockholms Lokaltrafik 2009

2006

Teknisk anbudskoordinator fordonssystem i
Klient: Bombardier Transportation 2005-2006

2005

PM om trafikupphandling i
Klient: Skånetrafiken 2005
Anbud för drift av SL pendeltågstrafik i
Klient: Keolis SA 2005-2006
Anbud för drift av Tåg i Bergslagen (TiB) i
Klient: Keolis SA 2005
Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar. i
Klient: Affärsverket Statens Järnvägar 2003-2005
Uppsala C i
Klient: Upplands Lokaltrafik 2005

2004

Arlanda Express Settlement Agreement. i project page
Klient: A-Train 2002-2004
Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar. i project page
Klient: Affärsverket Statens järnvägar 2004
Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar. i
Klient: Affärsverket Statens järnvägar 2004
Produktionsteknisk analys av X60 underhåll i
Klient: Citypendeln (Keolis) 2004

2003

Framtida underhåll av pendeltågen i Stockholm. i
Klient: Citypendeln (Keolis) 2003

2002

Leverans av Arlanda Express fordon (X3) i project page
Klient: A-Train 1997-2002
Försäljning av en ny generation pendeltåg till Storstockholms Lokaltrafik (SL) i
Klient: Alstom Transport 2001-2002
System för bearbetning av driftstatistik i project page
Klient: A-Train 1999-2002

2001

Kravspecifikation för nästa generation biljettsystem vid SL i
Klient: Storstockholms Lokaltrafik 2001
Genomgång av de jugoslaviska järnvägarna avseende återuppbyggnad i
Klient: SIDA (via Hifab International) 2001
Myndighetsgodkännande av regionaltåg X40. i project page
Klient: Alstom Transport 2001-2005
Fordonsunderhållstjänster i Sverige i
Klient: Siemens AB 2001

2000

Stöd vid anbudsgivning avseende SJ:s regionaltåg (X40) i
Klient: Alstom Transport 2000
Stöd vid anbusgivning avseende Göteborgs Spårvägar i
Klient: Alstom Transport 2000
Stöd vid anbusgivning avseende dieselmotorvagn för Jönköping i
Klient: Alstom Transport 1999-2000

1999

Projektledning för anskaffningsprojekt X40 i
Klient: Statens Järnvägar / SL 1999
Anbud avseende trafik på Västkustbanan i
Klient: Via GTI / BK-tåg / Go Ahead Group 1998-1999

1998

Anbud på pendeltågstrafiken i Stockholm i
Klient: Citypendeln (Via GTI / BK-tåg / Go Ahead Group) 1998
Kravspecifikation för modernisering av SL:s X10-fordonen i
Klient: Storstockholms Lokaltrafik 1998

1997

Eurotrains II i
Klient: Community of Nordic Railways (DSB, NSB, SJ, VR) 1997
LCC-studie i
Klient: Fiat Ferroviaria SpA, Italien 1997

1996

Eurotrains i project page
Klient: The Community of Nordic Railways (DSB, NSB, SJ, VR) 1994-1996
Eurotunnels skytteltåg i
Klient: Eurotunnel, England 1996
Underhåll av rullande materiel vid Köpenhamns Minimetro i
Klient: Carl Bro, Köpenhamn
 Spårväg City
Stöd i anbudsarbetet för trafikupphandling Spårväg City.
 C30 anbud
Stöd i anbudsarbetet för kontrakt på den nya generationen tunnelbanevagnar Stockholm.
 Stöd för förfrågningsunderlag vid upphandling av T-banefordon
Stöd vid framtagande av förfrågningsunderlag vid upphandling av tunnelbanevagn C30.
 Teknisk anbudskoordinator fordonssystem
Anbudskoordinering för Bombardiers avdelning för system engineering. Under uppdragets löptid framställdes anbud för Rom linje C, Flytoget mellanvagnar, Budapest Metro och Iran metros.
 PM om trafikupphandling
PM om trafikupphandlingar inom kollektivtrafikområdet.
 Anbud för drift av SL pendeltågstrafik
Projektledning vid utarbetandet av Keolis anbud på SL:s pendeltågstrafik perioden 2006-2011, omfattande trafiktjänst inkl. fordonsunderhåll och stationstjänst. Transrail ansvarade dessutom för delprojekt fordonsunderhåll och medverkade i flertalet arbetsområden.
 Anbud för drift av Tåg i Bergslagen (TiB)
Medverkan i Keolis anbud på trafikentreprenaden TiB.
 Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar.
Tekniskt och kommersiellt stöd i den offentliga upphandlingen ("Lou"), utvärdering och kontraktering av den tekniska administrationen av vagnsparken. Uppföljning av arbetet för att upprätta en vagnsparksenhet, samt ytterligare affärsprocessanalyser.
 Uppsala C
Analys av den planerade framtida utformningen av spårområdet vid Uppsala C och huruvida detta kan förväntas klara trafiken på 20 – 30 års sikt.
 Arlanda Express Settlement Agreement.
Handläggning av nollställningsprogram på Arlanda Express fordon enligt Settlement Agreement för avslut av Alstoms fordonsleverans. Programmet gällde leverantörens (Alstom) genomförande av en serie tekniska åtgärder på fordonen.
 Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar.
Upprättande av strategiplan för vagnsparken med rekommendationer av finansiella genomförbara renoveringar och uppgradering av status. Arbetet inkluderade också upprättandet av underhållsprogrammen och övertagandet av teknisk information.
 Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar.
Tekniskt och kommersiellt stöd i ASJ:s offentliga upphandling av tungt fordonsunderhåll, utvärdering och kontraktering. Utöver detta etablering av underhållsprogram, analys av materialåtgång och sammanställning samt skapande av underhållsdokumentation.
 Produktionsteknisk analys av X60 underhåll
SL ersätter gamla pendeltåg med en ny X60-typ från Alstom, vilket kräver nya system för underhåll och drift. Parallellt tas en ny depå i bruk. Analyserna identifierar hur man ska köra och organisera underhållssystemet när det gäller pendeltågsservicen, inklusive nödvändiga investeringar och andra åtgärder.
 Framtida underhåll av pendeltågen i Stockholm.
Studie avseende det framtida villkoren för underhållen av Stockholms pendeltåg med hänsyn till migrationen av en ny fordonsflotta (X60) som inte är i överensstämmelse med de gamla fordonen och introduktionen av en ny andra depå (Bro).
 Leverans av Arlanda Express fordon (X3)
Under 1993 anlitade A-Train Transrail för att assistera i kundhandläggande av GEC-Ahlstom (Alstom)-leveransen av Arlanda Express pendeltåg. Granskande utförande, tillverkning och projektplan Transrails personal också övervakade tillverkningen och typ/uppdrag test???? och identifierade och övervakade före trafikstart nödvändiga modifikationer av tågen.
 Försäljning av en ny generation pendeltåg till Storstockholms Lokaltrafik (SL)
Alstom kontrakterade Transrail som stöd i den framgångsrika offerten på en ny generation pendeltåg i Stockholm. Stöd i strategiska frågor, lokala förhållanden, delförslag av den tekniska offerten, översättning av offerten och i förhandlingar.
 System för bearbetning av driftstatistik
Under de första årens drift av Arlanda Express, drev Transrail ett program avseende höjning av fordonens driftsäkerhet. Information om orsaker till trafik- och fordonsstörningar från förare, transportledning och verkstad sammanställdes i en databas. Denna möjliggjorde analyser av driftstöringar hos tågen och deras delsystem, trafikkonsekvenser och agerande när det gäller underhåll. Med ett åtgärdsprogram kunde punktligheten i trafiken ökas avsevärt.
 Kravspecifikation för nästa generation biljettsystem vid SL
Medverkan i skrivande av kravspecifikation för upphandling av nästa generation biljettsystem vid SL baserat på s.k. Smart Cards. Transrails del bestod av kravspecifikation för industriell design av systemets apparater och krav på utvecklingsprocess i detta sammanhang.
 Genomgång av de jugoslaviska järnvägarna avseende återuppbyggnad
Medverkan i en analys av den jugoslaviska järnvägen (Serbien och Montenegro) och utarbetande av förslag till kortsiktiga åtgärder för en återuppbyggnad. Transrail genomförde den tekniska analysen med åtgärder avseende infrastruktur och fordonspark.
 Myndighetsgodkännande av regionaltåg X40.
Genomförande av process för myndighetsgodkännande av SJ´s nya dubbeldäckade regionaltåg X40. Upprättande av dokumentation med alla myndighetskrav, iordningställa dokumentationsprocessen och assistera leverantören att uppfylla kraven.
 Fordonsunderhållstjänster i Sverige
Stöd i verifikations- och revideringsprocessen vid uppköpet av EuroMaint, den forna underhållsdivisionen inom Statens Järnvägar. EuroMaint, var och är fortfarande, den absolut största aktören inom fordonsunderhåll i Sverige. Under 2001 startade den svenska staten en privatiseringsprocess av företaget och en internationell förfrågan sändes ut. Siemens Transportation var en av de intresserade anbudsgivarna och Transrail anlitades för att bistå dem i due dilligence. Efter noggrant övervägande drog sig Siemens ur budgivningen och senare stoppades försäljningen.
 Stöd vid anbudsgivning avseende SJ:s regionaltåg (X40)
Lokal assistans under anbudsfasen av regionaltågen X40. Bland uppgifterna kommenterade Transrail kundens kravspecifikation, gav information om de sannolika preferenserna och informerade om andra villkor för ett framgångsrikt anbud. Upphandlingen vanns sedan av Alstom Transport.
 Stöd vid anbusgivning avseende Göteborgs Spårvägar
Tillsammans med vår partner Idesign tog vi fram en designbroschyr som presenterade den offererade spårvagnen "Bris" baserad på Alstoms Citadis-koncept.
 Stöd vid anbusgivning avseende dieselmotorvagn för Jönköping
Framtagande/utarbetande av en designbroschyr för presentation av den offererade dieselmotorvagnen. Arbetet utfördes tillsammans med det franska företaget Avant Premier och Idesign - vår svenska partner inom industridesign.
 Projektledning för anskaffningsprojekt X40
Under 1999 startade SJ och SL ett gemensamt projekt för anskaffning av nya elektriska motorvagnar. Transrail kontrakterades för projektledningen. Efter några månader avbröts samarbetet p.g.a. externa orsaker. Respektive part drev arbetet vidare i skilda projekt, vilka i huvudsak sköttes med interna resurser.
 Anbud avseende trafik på Västkustbanan
Konstruktion av trafikupplägg för anbud avseende trafik på Västkustbanan, konstruktion av fordonsomlopp etc. Beräkningar av erforderlig fordonspark. Rådgivning avseende fordonsunderhållet.
 Anbud på pendeltågstrafiken i Stockholm
Transrail medverkan i anbudsarbetet bestod av konstruktion av trafik- och underhållssystem samt dimensionering av erforderliga fordons-, tågpersonals- och underhållsresurser. Detta blev vinnande anbud i SL:s upphandling av trafikentreprenaden för Stockholms pendeltågstrafik 2000-2005.
 Kravspecifikation för modernisering av SL:s X10-fordonen
Utarbetande av kravspecifikation för SLs modernisering av sina X10-fordon.
 Eurotrains II
Stöd till CNR (Community of Nordic Railways) för initiativ och projektförslag avseende sameuropeisk utveckling av det s.k. ”Eurotrains”-konceptet (en ny generation av modulära och flexibla järnvägsfordon för europeisk passagerartrafik).
 LCC-studie
Genomförandet av en LCC-studie i samband med anbudsgivning.
 Eurotrains
Utveckling av en strategi för framtida passagerarfordon och anskaffningar till de nordiska järnvägarna. "Eurotrains" var ett koncept för en ny generation av flexibla modulpassagerartåg. En kopia av Eurotrain-broschyren kan laddas ner från vår hemsida.
 Eurotunnels skytteltåg
Genomförande av en oberoende expertstudie avseende funktionsdugligheten hos Eurotunnels rullande materiel.
 Underhåll av rullande materiel vid Köpenhamns Minimetro
Medverkan i offertutvärdering och kontrakt avseende Köpenhamns Minimetro. Transrail ansvarade för alla frågor relaterade till underhållet av fordonen.