We are sorry about our old website. A new Transrail website is under construction!


2014

Spårväg City i
Klient: Nobina 2013-2014
EU-samarbetsprojekt för ökad effektivitet inom järnvägstrafiken. i
Klient: EU 2011-2014

2013

Projektledning Citybanan i
Klient: Trafikverket 2010-2013
Projektledning - Uppgradering av Roslagsbanans vagnar i
Klient: Faiveley Transport Nordic Landskrona 2010-2013

2012

C30 anbud i
Klient: Stadler Rail 2012

2011

CATO på Arlanda Express i
Klient: Arlanda Express 2010-2011

2009

Utredning av urspårat X2000-tåg i
Klient: Statens haverikommission 2007-2009

2008

Leveransansvar personvagnsunderhåll i
Klient: EuroMaint Rail 2007-2008
Uppsala PRT i
Klient: Vectus 2006-2008
Teknisk Controller i
Klient: Veolia Transport 2006-2008

2007

Strategisk utredning för pendeltågstrafiken i Stockholm, bland annat avseende punktlighet i
Klient: Storstockholms Lokaltrafik 2007
Energisparprogram för Arlanda Express. Förstudie i
Klient: Arlanda Express 2007
Kapacitetsstudier Roslagsbanan i
Klient: Storstockholms Lokaltrafik 2007
Underhåll av arbetsfordon i
Klient: Tågia AB 2007

2006

Rule Book and Safety Test Instructions
Klient: Vectus 2006
Företagsekonomisk kalkyl för framtida höghastighetståg i
Klient: Banverket 2006
Trafik med höghastighetståg i vinterklimat i
Klient: Banverket 2005-2006
Tågdata i
Klient: Banverket 2005-2006
Tåg i tid i
Klient: Banverket och SL 2006
Gruppnyckel DSB Tågvärdsbolaget AB i
Klient: Danska statsbanan 2006
Passagerarflöden och uppehållstider för X12
Klient: Västtrafik 2006

2005

PM om trafikupphandling i
Klient: Skånetrafiken 2005
Anbud för drift av SL pendeltågstrafik i
Klient: Keolis SA 2005-2006
Anbud för drift av Tåg i Bergslagen (TiB) i
Klient: Keolis SA 2005
Marknadsanalys järnvägsfordon i
Klient: Affärsverket Statens järnvägar 2005

2004

Utbildningsmaterial för Eskisehir Spårväg (Turkiet). i
Klient: Bombardier Transportation 2003-2004
Dokument för driften av Eskisehir Spårväg (Turkiet). i project page
Klient: Bombardier Transportation 2003-2004

2003

Systemutveckling och konstruktion av Eskisehir Spårväg (Turkiet) i project page
Klient: Bombardier Transportation 2001-2003

2000

Stöd vid anbudsgivning avseende SJ:s regionaltåg (X40) i
Klient: Alstom Transport 2000
Övertagande av huvudmannaskap för Öresundståg - "second opinion" av prognoser och ekonomi i
Klient: Skånetrafiken 2000

1999

Resa i Design i
Klient: Kommunikationsforskningsberedningen via TFK 1997-1999
Visionsarbete inför stomnätsplanegenomgång i Mellersta Banregionen i
Klient: Banverket 1998-1999
Projektledning för anskaffningsprojekt X40 i
Klient: Statens Järnvägar / SL 1999
Anbud avseende trafik på Västkustbanan i
Klient: Via GTI / BK-tåg / Go Ahead Group 1998-1999

1998

Anbud på pendeltågstrafiken i Stockholm i
Klient: Citypendeln (Via GTI / BK-tåg / Go Ahead Group) 1998
Vision för spårvägssystemet i Göteborg i
Klient: Traffic Office, Gothenburg, Sweden 1998
No title
Klient: SJ Teknikdivision 1998

1997

Idéstudie för Tåg i Bergslagen i
Klient: Intresseföreningen Bergslagen 1997

1996

Eurotrains i project page
Klient: The Community of Nordic Railways (DSB, NSB, SJ, VR) 1994-1996
Trains and Railway System of the Future i
Klient: EU-kommissionen, Transportdirektoratet (DGVII-E), Bryssel 1996
Strategi i järnvägsfrågor för Trafikhuvdmännen (THM) i
Klient: SLTF (Svenska Lokaltrafikföreningen) 1996
 Spårväg City
Stöd i anbudsarbetet för trafikupphandling Spårväg City.
 EU-samarbetsprojekt för ökad effektivitet inom järnvägstrafiken.
OnTime-projektet syftar till att öka kapaciteten för järnvägen genom att reducera förseningar och öka genomflödet i spårtrafiken.
 Projektledning Citybanan
Projektledning vid bygget av Citybanan.
 Projektledning - Uppgradering av Roslagsbanans vagnar
Projektledning för leverans av dörrar, rörliga fotsteg samt IT nätverkslösning med videoövervakning och passagerarinformation. Ingår i teknisk upprustning och modernisering av 101 vagnar.
 C30 anbud
Stöd i anbudsarbetet för kontrakt på den nya generationen tunnelbanevagnar Stockholm.
 CATO på Arlanda Express
Installation av CATO på alla sju Arlanda Express-tåg under våren 2011.
 Utredning av urspårat X2000-tåg
Teknisk analys och utredning i samband med urspåring av X2000 tåg.
 Leveransansvar personvagnsunderhåll
Under drygt ett halvår var EuroMaint i behov av extern assistans för att fylla funktionen som Leveransansvarig (LAN) för underhållet av SJAB:s personvagnsflotta, bestående a v441 fordon. Samtidigt önskades genomförande av ett förbättringsarbete inom detta område. Förutom dagliga frågeställningar beträffande verkstädernas underhållsproduktion, fordonsproblem m.m. utvecklades ett web-baserat IT-verktyg för styrning och uppföljning av underhållsproduktionen.
 Uppsala PRT
Projektledning och system engineering för byggande och utprovning av en testbana avseende spårbilar (PRT - Personal Rapid Transit) i Uppsala.
 Teknisk Controller
Heltidsengagemang somTeknisk Controller vid Veolia Transports säkerhets- och teknikavdelning i Stockholm. Avdelningen ansvarar för att underhållet av fordonen på Stockholms tunnelbana och lokalbanor (spårvagn, lokaltåg) sköts av Tågia, som är Veolias's undehållsleverantör. I arbetet ingår ett brett spektrum av arbetsuppgifter m.a.p. detta ansvar.
 Strategisk utredning för pendeltågstrafiken i Stockholm, bland annat avseende punktlighet
Analys och förslag till trafik med goda förutsättningar att bedrivas med god kvalitet, vid behov föreslå kompletterande trafik, analysera omvärldsfaktorer som kan påverka pendeltågstrafiken m.m.
 Energisparprogram för Arlanda Express. Förstudie
Analys av potential för energibesparing i Arlanda Express tågdrift, omfattande körning, hjälpkraft och luftkonditionering/värme.
 Kapacitetsstudier Roslagsbanan
Utredning av möjligheten att bedriva 10-minuterstrafik i olika varianter på Roslagsbanan. Analys av tidigare gjord idéstudie avseende styv 15-minuterstrafik på samma banan.
 Underhåll av arbetsfordon
Underhållsplanering vad gäller arbetsfordon som normalt underhålls av Tågia.
 Rule Book and Safety Test Instructions
No description
 Företagsekonomisk kalkyl för framtida höghastighetståg
Utarbetande av en företagsekonomisk kalkyl för framtida höghastighetståg (250-320 km/h) på Ostlänken och Götalandsbanan. Arbetet utfördes som en del i Banverkets utredning om framtida svensk persontågstrafik i höga hastigheter. I arbete ingick bl.a. bedömningar av framtida priser på lämpliga höghastighetståg och kostnaderna för fordonsunderhållet.
 Trafik med höghastighetståg i vinterklimat
Sammanställning av aktuell skandinavisk kunskap och erfarenhet av passagerartrafik i hög hastighet, samt en utblick mot förväntade problem vid hastigheter över dagens 200 km/tim. Studien ingick i BV FoU-projekt "Gröna Tåget", som i huvudsak bedrivs vid KTH.
 Tågdata
Marknadsanalys och klassificering av europeiska järnvägsfordon för persontrafik, speciellt beträffande höghastighetståg. Sammanställning av typiska tekniska data för fordonstyperna, bl.a. med avseende på trafiksimuleringar.
 Tåg i tid
Transrail genomförde en studie och analys av varför tågtrafikens tillförlitlighet inte ökat i någon signifikant mån de senaste åren. Ett förslag till arbetsprocess och verktyg för att analysera förbättra punktligheten utarbetades med förslag till ett utvecklingsprojekt.
 Gruppnyckel DSB Tågvärdsbolaget AB
Utarbetande av preliminära gruppnycklar för tågvärdarna utifrån i grunden andra förutsättningar än tidigare.
 Passagerarflöden och uppehållstider för X12
No description
 PM om trafikupphandling
PM om trafikupphandlingar inom kollektivtrafikområdet.
 Anbud för drift av SL pendeltågstrafik
Projektledning vid utarbetandet av Keolis anbud på SL:s pendeltågstrafik perioden 2006-2011, omfattande trafiktjänst inkl. fordonsunderhåll och stationstjänst. Transrail ansvarade dessutom för delprojekt fordonsunderhåll och medverkade i flertalet arbetsområden.
 Anbud för drift av Tåg i Bergslagen (TiB)
Medverkan i Keolis anbud på trafikentreprenaden TiB.
 Marknadsanalys järnvägsfordon
Marknadsanalys av nuvarande och framtida marknad för järnvägsfordon. Bedömning av faktorer som påverkar svensk fordonsmarknad, speciellt m a p Statens järnvägars uppgift att tillhandahålla fordon till av staten upphandlad trafik. Bedömning av olika delmarknaders storlek, främst m a p hastighet, och när de väntas uppstå i tiden samt analys av nya och befintliga banors kapacitet ur hastighetssynpunkt.
 Utbildningsmaterial för Eskisehir Spårväg (Turkiet).
Framtagning av utbildningsmaterial (kurs-OH, kursplan, kontrollfrågor, examinationskriterier) för den övergripande kursen i Light Rail Transit Systemets funktion, konstruktionsprincip och drift
 Dokument för driften av Eskisehir Spårväg (Turkiet).
Som en följd av tidigare arbete av systemdesign av den nya Eskisehir spårvagnen (Turkiet) fick Transrail i uppdrag av leverantören (Bombardier Transportation) att planera de nödvändiga dokumenten för mobilisering och drift av systemet.
 Systemutveckling och konstruktion av Eskisehir Spårväg (Turkiet)
Systemutveckling av Eskisehirs spårvagn i Turkiet, inklusive integration med andra transport-services, linjer, systemutförande, säkerhetsaspekter, normal och avbruten trafik. Det sörjde för hög nivå systemutvecklingskrav och stöd för samhällets godkännande av systemparametrar.
 Stöd vid anbudsgivning avseende SJ:s regionaltåg (X40)
Lokal assistans under anbudsfasen av regionaltågen X40. Bland uppgifterna kommenterade Transrail kundens kravspecifikation, gav information om de sannolika preferenserna och informerade om andra villkor för ett framgångsrikt anbud. Upphandlingen vanns sedan av Alstom Transport.
 Övertagande av huvudmannaskap för Öresundståg - "second opinion" av prognoser och ekonomi
De regionala tågtrafiktjänsterna över Öresundsbron var ursprungligen konstruerade som ett samarbete mellan DSB och SJ. I samband med att ansvaret på den svenska sidan år 2000 överfördes till lokala trafikhuvudmän anlitades Transrail för att bistå Skånetrafiken med ett utlåtande (second opinion) beträffande den prgonostiserade trafiken och dess ekonomiska innebörd.
 Resa i Design
Deltagande i utarbetandet av en ”handbok” om industridesign och designstyrning inom kollektivtrafiken.
 Visionsarbete inför stomnätsplanegenomgång i Mellersta Banregionen
Genomförande av ett antal seminarier samt utarbetande av en vision för järnvägstrafiken i regionen. Avsikten var att utveckla kompetensen hos personalen vid BV Mellersta Banregion och att skapa indata för deras infrastrukturplaner och aktiviteter. Arbetet genomfört i samarbete med Transek.
 Projektledning för anskaffningsprojekt X40
Under 1999 startade SJ och SL ett gemensamt projekt för anskaffning av nya elektriska motorvagnar. Transrail kontrakterades för projektledningen. Efter några månader avbröts samarbetet p.g.a. externa orsaker. Respektive part drev arbetet vidare i skilda projekt, vilka i huvudsak sköttes med interna resurser.
 Anbud avseende trafik på Västkustbanan
Konstruktion av trafikupplägg för anbud avseende trafik på Västkustbanan, konstruktion av fordonsomlopp etc. Beräkningar av erforderlig fordonspark. Rådgivning avseende fordonsunderhållet.
 Anbud på pendeltågstrafiken i Stockholm
Transrail medverkan i anbudsarbetet bestod av konstruktion av trafik- och underhållssystem samt dimensionering av erforderliga fordons-, tågpersonals- och underhållsresurser. Detta blev vinnande anbud i SL:s upphandling av trafikentreprenaden för Stockholms pendeltågstrafik 2000-2005.
 Vision för spårvägssystemet i Göteborg
Utarbetande av förslag till vision och åtgärder för att effektivisera spårvägssystemet i Göteborg. Identifikation av ett utvecklingsprogram.
 No title
No description
 Idéstudie för Tåg i Bergslagen
Utarbetande av en idéstudie för effektiv tågtrafik i Bergslagen omfattande trafiksystem, fordon, ekonomisk kalkyl etc. Beräkning av driftskostnader. Identifiering av krav på fordon och infrastruktur för att uppnå kostnadseffektivitet.
 Eurotrains
Utveckling av en strategi för framtida passagerarfordon och anskaffningar till de nordiska järnvägarna. "Eurotrains" var ett koncept för en ny generation av flexibla modulpassagerartåg. En kopia av Eurotrain-broschyren kan laddas ner från vår hemsida.
 Trains and Railway System of the Future
Kontrakt vid EU-kommissionen för utarbetandet av programmet för järnväg inom EUs fjärde forskningsprogram.
 Strategi i järnvägsfrågor för Trafikhuvdmännen (THM)
Utarbetande av en strategi för de svenska Trafikhuvudmännen (THM) vad avser deras vanliga aktiviteter i järnvägssektorn i förberedelserna för en ny svensk transportpolitik 1998.