We are sorry about our old website. A new Transrail website is under construction!


2014

Spårväg City i
Klient: Nobina 2013-2014
EU-samarbetsprojekt för ökad effektivitet inom järnvägstrafiken. i
Klient: EU 2011-2014

2013

Förstudie för LKAB i
Klient: LKAB 2011
Projektledning Citybanan i
Klient: Trafikverket 2010-2013

2012

C30 anbud i
Klient: Stadler Rail 2012
Underhålls-system till Euromaint. i
Klient: Euromaint 2012
Fälttester med CATO på stålpendeln. i
Klient: Green Cargo 2011

2011

Konsultverksamhet vid samarbetsprojekt med EU i
Klient: Trafikverket 2006-2011
CATO på Arlanda Express i
Klient: Arlanda Express 2010-2011
Fortsatt provdrift CATO Malmbanan i
Klient: LKAB, Trafikverket 2010-2011
Dynamisk tidtabell för MTAB-trafik; planeringsfas i
Klient: LKAB 2010-2011
STEG-CATO fält-test i
Klient: Trafikverket 2008

2010

Utveckling av trafikplaneringssystemet TRMS i
Klient: TÅGAB, Peterson Rail 2010

2009

Utvärdering och rådgivning för malmbanetrafik i
Klient: SAMI Corporation 2009
Railenergy i
Klient: Banverket 2006-2009

2008

Leveransansvar personvagnsunderhåll i
Klient: EuroMaint Rail 2007-2008
Studier av kapacitet, problem, åtgärder och effekter i och runt Hallsberg i
Klient: Banverket 2008
View installation i
Klient: EuroMaint Rail 2007-2008

2007

Strategisk utredning för pendeltågstrafiken i Stockholm, bland annat avseende punktlighet i
Klient: Storstockholms Lokaltrafik 2007
Energisparprogram för Arlanda Express. Förstudie i
Klient: Arlanda Express 2007
Kapacitet till och från den nya pendeltågsdepån i Södertälje i
Klient: Storstockholms Lokaltrafik 2007
Trafikala konsekvenser av Projektet Tegelbacken i
Klient: Banverket 2006-2007
Olycksutredning i Nyköbing F i
Klient: DSB Sikkerhet 2007

2006

Rule Book and Safety Test Instructions
Klient: Vectus 2006
Företagsekonomisk kalkyl för framtida höghastighetståg i
Klient: Banverket 2006
Trafik med höghastighetståg i vinterklimat i
Klient: Banverket 2005-2006
Tåg i tid i
Klient: Banverket och SL 2006
Trafikering av Nynäsbanan i
Klient: Nynäshamns kommun 2006
Reduceringsplaner hösten 2006 och vintern 2006/2007 i
Klient: Stockholmståg 2006

2005

PM om trafikupphandling i
Klient: Skånetrafiken 2005
Anbud för drift av SL pendeltågstrafik i
Klient: Keolis SA 2005-2006
Anbud för drift av Tåg i Bergslagen (TiB) i
Klient: Keolis SA 2005
Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar. i
Klient: Affärsverket Statens Järnvägar 2003-2005

2004

Utbildningsmaterial för Eskisehir Spårväg (Turkiet). i
Klient: Bombardier Transportation 2003-2004
Produktionsteknisk analys av X60 underhåll i
Klient: Citypendeln (Keolis) 2004
Dokument för driften av Eskisehir Spårväg (Turkiet). i project page
Klient: Bombardier Transportation 2003-2004

2003

Framtida underhåll av pendeltågen i Stockholm. i
Klient: Citypendeln (Keolis) 2003
Analys av Rail Combi produktion i project page
Klient: Rail Combi AB 2003
Utbildning Eskisehir i
Klient: Bombardier Transportation 2003

2002

PC-program för planering och styrning av fordons- och personalresurser inom Tågkompaniets Norrlandstrafik i project page
Klient: Tågkompaniet 1999-2002
System för bearbetning av driftstatistik i project page
Klient: A-Train 1999-2002

2000

Programsystem för löneberäkning i
Klient: Tågkompaniet 2000

1999

Anbud avseende trafik på Västkustbanan i
Klient: Via GTI / BK-tåg / Go Ahead Group 1998-1999

1998

Anbud på pendeltågstrafiken i Stockholm i
Klient: Citypendeln (Via GTI / BK-tåg / Go Ahead Group) 1998
Produktionsledningssystem för Hagalund i
Klient: SJ 1998
 Spårväg City
Stöd i anbudsarbetet för trafikupphandling Spårväg City.
 EU-samarbetsprojekt för ökad effektivitet inom järnvägstrafiken.
OnTime-projektet syftar till att öka kapaciteten för järnvägen genom att reducera förseningar och öka genomflödet i spårtrafiken.
 Förstudie för LKAB
Förstudie för LKAB Malmtrafik's nya planeringssystem. Verksamhets- och lönsamhetsanalys.
 Projektledning Citybanan
Projektledning vid bygget av Citybanan.
 C30 anbud
Stöd i anbudsarbetet för kontrakt på den nya generationen tunnelbanevagnar Stockholm.
 Underhålls-system till Euromaint.
System som visar information om skador och planerat underhåll av järnvägsfordon, kopplat till tidtabell och rutter.
 Fälttester med CATO på stålpendeln.
En nytto-analys har genomförts på stålpendeln med GPS-loggade körningar som har använts för att beräkna energivinster med CATO.
 Konsultverksamhet vid samarbetsprojekt med EU
Underkonsult till dåvarande Banverket vid ett samarbetsprojekt med EU för att minska utsläpp och energiåtgång vid tågtrafik inom unionen.
 CATO på Arlanda Express
Installation av CATO på alla sju Arlanda Express-tåg under våren 2011.
 Fortsatt provdrift CATO Malmbanan
Fortsatt utveckling och provdrift av CATO vid LKAB och Trafikverket på Malmbanan.
 Dynamisk tidtabell för MTAB-trafik; planeringsfas
Förstudie om hur LKAB/MTAB kan få nytta av och utnyttja mer flexibilitet i tågplaneringsprocessen.
 STEG-CATO fält-test
Test av CATO uppkopplad mot Trafikverkets TMS-prototyp STEG. Detta var det första kompletta fälttestet av CATO, fullt integrerat i lok och kommunicerande med STEG för att ta fram målpunkter och optimala mötesplatser.
 Utveckling av trafikplaneringssystemet TRMS
Utveckling och försäljning av trafikplaneringssystemet TRMS, innehållande funktioner för planering och uppföljning av trafik, fordon och personal.
 Utvärdering och rådgivning för malmbanetrafik
Bedömning inkl förslag till förbättringar av en tung malmbana i Brasilien. Arbetet omfattade hela järnvägsdriften av den ca 900 km långa järnvägslinjen (fordon, signalsystem, fasta anläggningar, drift och underhåll samt tågledningsfunktion och säkerhetsfrågor).
 Railenergy
I Railenergy, ett FUD-projekt inom EUs utvecklingsprogarm, har Transrail anlitats för att leda ett delprojekt avseende energieffektiv tågdrift. Delprojektet omfattar enrergieffektiv tågföring och tidtabellsläggning m.h.t. energieffektivitet.
 Leveransansvar personvagnsunderhåll
Under drygt ett halvår var EuroMaint i behov av extern assistans för att fylla funktionen som Leveransansvarig (LAN) för underhållet av SJAB:s personvagnsflotta, bestående a v441 fordon. Samtidigt önskades genomförande av ett förbättringsarbete inom detta område. Förutom dagliga frågeställningar beträffande verkstädernas underhållsproduktion, fordonsproblem m.m. utvecklades ett web-baserat IT-verktyg för styrning och uppföljning av underhållsproduktionen.
 Studier av kapacitet, problem, åtgärder och effekter i och runt Hallsberg
Inventering och analys av tidigare utförda studier avseende kapacitetsbrister och åtgärdsförslag i och runt Hallsberg
 View installation
Installation av utrustning för automatisk hjulprofil- och beläggtjockleksmätning i depån i Bro samt datateknisk anpassning till Euromaints interna datanätverk
 Strategisk utredning för pendeltågstrafiken i Stockholm, bland annat avseende punktlighet
Analys och förslag till trafik med goda förutsättningar att bedrivas med god kvalitet, vid behov föreslå kompletterande trafik, analysera omvärldsfaktorer som kan påverka pendeltågstrafiken m.m.
 Energisparprogram för Arlanda Express. Förstudie
Analys av potential för energibesparing i Arlanda Express tågdrift, omfattande körning, hjälpkraft och luftkonditionering/värme.
 Kapacitet till och från den nya pendeltågsdepån i Södertälje
Analyser av hur kapaciteten påverkas av olika anslutningar till depån.
 Trafikala konsekvenser av Projektet Tegelbacken
Framtagande av trafikala konsekvenser som en följd av de pågående arbetena på Tegelbacken.
 Olycksutredning i Nyköbing F
Analys av olycksförlopp vid en sammanstötyning vid växling i Nyköbing F.
 Rule Book and Safety Test Instructions
No description
 Företagsekonomisk kalkyl för framtida höghastighetståg
Utarbetande av en företagsekonomisk kalkyl för framtida höghastighetståg (250-320 km/h) på Ostlänken och Götalandsbanan. Arbetet utfördes som en del i Banverkets utredning om framtida svensk persontågstrafik i höga hastigheter. I arbete ingick bl.a. bedömningar av framtida priser på lämpliga höghastighetståg och kostnaderna för fordonsunderhållet.
 Trafik med höghastighetståg i vinterklimat
Sammanställning av aktuell skandinavisk kunskap och erfarenhet av passagerartrafik i hög hastighet, samt en utblick mot förväntade problem vid hastigheter över dagens 200 km/tim. Studien ingick i BV FoU-projekt "Gröna Tåget", som i huvudsak bedrivs vid KTH.
 Tåg i tid
Transrail genomförde en studie och analys av varför tågtrafikens tillförlitlighet inte ökat i någon signifikant mån de senaste åren. Ett förslag till arbetsprocess och verktyg för att analysera förbättra punktligheten utarbetades med förslag till ett utvecklingsprojekt.
 Trafikering av Nynäsbanan
Studie avseende delvis ändrad trafikering på Nynäsbanan
 Reduceringsplaner hösten 2006 och vintern 2006/2007
Framtagande av reduceringsplaner för pendeltågstrafiken, vilka skulle kunna användas under hösten 2006 och vintern 2006/2007 om behov fanns.
 PM om trafikupphandling
PM om trafikupphandlingar inom kollektivtrafikområdet.
 Anbud för drift av SL pendeltågstrafik
Projektledning vid utarbetandet av Keolis anbud på SL:s pendeltågstrafik perioden 2006-2011, omfattande trafiktjänst inkl. fordonsunderhåll och stationstjänst. Transrail ansvarade dessutom för delprojekt fordonsunderhåll och medverkade i flertalet arbetsområden.
 Anbud för drift av Tåg i Bergslagen (TiB)
Medverkan i Keolis anbud på trafikentreprenaden TiB.
 Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar.
Tekniskt och kommersiellt stöd i den offentliga upphandlingen ("Lou"), utvärdering och kontraktering av den tekniska administrationen av vagnsparken. Uppföljning av arbetet för att upprätta en vagnsparksenhet, samt ytterligare affärsprocessanalyser.
 Utbildningsmaterial för Eskisehir Spårväg (Turkiet).
Framtagning av utbildningsmaterial (kurs-OH, kursplan, kontrollfrågor, examinationskriterier) för den övergripande kursen i Light Rail Transit Systemets funktion, konstruktionsprincip och drift
 Produktionsteknisk analys av X60 underhåll
SL ersätter gamla pendeltåg med en ny X60-typ från Alstom, vilket kräver nya system för underhåll och drift. Parallellt tas en ny depå i bruk. Analyserna identifierar hur man ska köra och organisera underhållssystemet när det gäller pendeltågsservicen, inklusive nödvändiga investeringar och andra åtgärder.
 Dokument för driften av Eskisehir Spårväg (Turkiet).
Som en följd av tidigare arbete av systemdesign av den nya Eskisehir spårvagnen (Turkiet) fick Transrail i uppdrag av leverantören (Bombardier Transportation) att planera de nödvändiga dokumenten för mobilisering och drift av systemet.
 Framtida underhåll av pendeltågen i Stockholm.
Studie avseende det framtida villkoren för underhållen av Stockholms pendeltåg med hänsyn till migrationen av en ny fordonsflotta (X60) som inte är i överensstämmelse med de gamla fordonen och introduktionen av en ny andra depå (Bro).
 Analys av Rail Combi produktion
Rail Combi (idag CargoNet), den största kombioperatören i Sverige, önskade ändra sitt järnvägsproduktionssystem. Transrail analyserade planerad tågdragning och vagnomlopp, inverkan på vagnsflottan och kilometerproduktion. Detta löstes framgångsrikt genom att använda Transrails TSDA-verktyg med nya programrutiner för att minimera körning med tomma vagnar.
 Utbildning Eskisehir
Som en följd av tidigare arbete med systemutveckling av de nya Eskisehir spårvagnarna (Turkiet) uppdrogs åt Transrail av leverantören (Bombardier Transportation) att utveckla en kurs för systemträning av förarpersonalen.
 PC-program för planering och styrning av fordons- och personalresurser inom Tågkompaniets Norrlandstrafik
Utveckling och leverans av ett IT-verktyg för planering och ledning av fordon och personal för Tågkompaniets Norrlandstrafik. Detta programsystem säljs nu som programprodukt från Transrail InfoSys.
 System för bearbetning av driftstatistik
Under de första årens drift av Arlanda Express, drev Transrail ett program avseende höjning av fordonens driftsäkerhet. Information om orsaker till trafik- och fordonsstörningar från förare, transportledning och verkstad sammanställdes i en databas. Denna möjliggjorde analyser av driftstöringar hos tågen och deras delsystem, trafikkonsekvenser och agerande när det gäller underhåll. Med ett åtgärdsprogram kunde punktligheten i trafiken ökas avsevärt.
 Programsystem för löneberäkning
År 2000 övertog den nya svenska operatören Tågkompaniet från SJ det statliga kontraktet att ombesörja nattågstrafiken till norra Sverige. I samband med detta anlitades Transrail av båda parter för analys av fordonsparkens (110 fordon) status vid övertagandet. Granskningsinstruktioner utvecklades, ett team organiserades och kontroller genomfördes under en kort period.
 Anbud avseende trafik på Västkustbanan
Konstruktion av trafikupplägg för anbud avseende trafik på Västkustbanan, konstruktion av fordonsomlopp etc. Beräkningar av erforderlig fordonspark. Rådgivning avseende fordonsunderhållet.
 Anbud på pendeltågstrafiken i Stockholm
Transrail medverkan i anbudsarbetet bestod av konstruktion av trafik- och underhållssystem samt dimensionering av erforderliga fordons-, tågpersonals- och underhållsresurser. Detta blev vinnande anbud i SL:s upphandling av trafikentreprenaden för Stockholms pendeltågstrafik 2000-2005.
 Produktionsledningssystem för Hagalund
Utarbetande av en vision för ett framtida produktionsledningssystem vid trafikverkstadsanläggningen i Hagalund.