We are sorry about our old website. A new Transrail website is under construction!


2014

CATO Undersökning för Vattenfall i
Klient: Vattenfall 2013-2014
EU-samarbetsprojekt för ökad effektivitet inom järnvägstrafiken. i
Klient: EU 2011-2014

2013

Förstudie för LKAB i
Klient: LKAB 2011

2012

Underhålls-system till Euromaint. i
Klient: Euromaint 2012
Fälttester med CATO på stålpendeln. i
Klient: Green Cargo 2011

2011

CATO på Arlanda Express i
Klient: Arlanda Express 2010-2011
Fortsatt provdrift CATO Malmbanan i
Klient: LKAB, Trafikverket 2010-2011
STEG-CATO fält-test i
Klient: Trafikverket 2008

2010

CATO - energioptimerad tågstyrning i
Klient: Trafikverket/LKAB 2009-2010
Underhåll av vagnsstyrningssystemet Vadis i
Klient: Green Cargo 2010
Utveckling av trafikplaneringssystemet TRMS i
Klient: TÅGAB, Peterson Rail 2010

2009

Railenergy i
Klient: Banverket 2006-2009

2008

Leveransansvar personvagnsunderhåll i
Klient: EuroMaint Rail 2007-2008
Teknisk Controller i
Klient: Veolia Transport 2006-2008
Automatisk lagerstyrning i samband med tomvagnsdistribution i
Klient: Jeppesen Systems AB 2008
STEG-CATO Malmbanan: förstudie i
Klient: Banverket 2008
Simulator för utbildning i Chile. Förstudie i
Klient: Maestranza Central Ltda (Chile) 2007-2008
Tågvågsystem till Iran i
Klient: Amtab 2007-2008
View installation i
Klient: EuroMaint Rail 2007-2008

2007

Energisparprogram för Arlanda Express. Förstudie i
Klient: Arlanda Express 2007

2006

Tåg i tid i
Klient: Banverket och SL 2006
CATO fältprov, systemkravspecifikation i project page
Klient: Banverket, LKAB 2004-2006

2004

System för fordonsbesiktningar i project page
Klient: SJ 2003-2004

2002

CATO systemkravspecifikation i project page
Klient: Banverket 2002-2002
PC-program för planering och styrning av fordons- och personalresurser inom Tågkompaniets Norrlandstrafik i project page
Klient: Tågkompaniet 1999-2002
System för bearbetning av driftstatistik i project page
Klient: A-Train 1999-2002

2001

Modeller för beräkning av tomtransporter i project page
Klient: Statens Institut för Kommunikationsanalyser (SIKA) 2000-2001
Kravspecifikation för nästa generation biljettsystem vid SL i
Klient: Storstockholms Lokaltrafik 2001

2000

Programsystem för löneberäkning i
Klient: Tågkompaniet 2000

1999

IT strategi för Citypendeln i
Klient: Citypendeln (Via GTI – BK-tåg – Go Ahead Group) 1999

1998

Produktionsledningssystem för Hagalund i
Klient: SJ 1998
 CATO Undersökning för Vattenfall
Undersökning av möjligheten att införa CATO som stödsystem för förarna vid Vattenfalls gruvjärnväg i Cottbus, Tyskland.
 EU-samarbetsprojekt för ökad effektivitet inom järnvägstrafiken.
OnTime-projektet syftar till att öka kapaciteten för järnvägen genom att reducera förseningar och öka genomflödet i spårtrafiken.
 Förstudie för LKAB
Förstudie för LKAB Malmtrafik's nya planeringssystem. Verksamhets- och lönsamhetsanalys.
 Underhålls-system till Euromaint.
System som visar information om skador och planerat underhåll av järnvägsfordon, kopplat till tidtabell och rutter.
 Fälttester med CATO på stålpendeln.
En nytto-analys har genomförts på stålpendeln med GPS-loggade körningar som har använts för att beräkna energivinster med CATO.
 CATO på Arlanda Express
Installation av CATO på alla sju Arlanda Express-tåg under våren 2011.
 Fortsatt provdrift CATO Malmbanan
Fortsatt utveckling och provdrift av CATO vid LKAB och Trafikverket på Malmbanan.
 STEG-CATO fält-test
Test av CATO uppkopplad mot Trafikverkets TMS-prototyp STEG. Detta var det första kompletta fälttestet av CATO, fullt integrerat i lok och kommunicerande med STEG för att ta fram målpunkter och optimala mötesplatser.
 CATO - energioptimerad tågstyrning
FUD-projekt för att implementera CATO vid DLC i Boden och vid 2 lok hos LKAB för provdrift på Malmbanan. CATO knyts ihop med Trafikverkets planeringssystem STEG och får därmed realtidsinformation om den aktuella tidtabellen. Tidtabell omvandlas till målpunkter för tåg som används för att optimera hastigheten så att tåg dels exakt följer tidtabell och dels kör energioptimalt.
 Underhåll av vagnsstyrningssystemet Vadis
Underhåll av Green Cargo:s optimeringssystem Vadis för styrning av vagnar för vagnslasttrafiken.
 Utveckling av trafikplaneringssystemet TRMS
Utveckling och försäljning av trafikplaneringssystemet TRMS, innehållande funktioner för planering och uppföljning av trafik, fordon och personal.
 Railenergy
I Railenergy, ett FUD-projekt inom EUs utvecklingsprogarm, har Transrail anlitats för att leda ett delprojekt avseende energieffektiv tågdrift. Delprojektet omfattar enrergieffektiv tågföring och tidtabellsläggning m.h.t. energieffektivitet.
 Leveransansvar personvagnsunderhåll
Under drygt ett halvår var EuroMaint i behov av extern assistans för att fylla funktionen som Leveransansvarig (LAN) för underhållet av SJAB:s personvagnsflotta, bestående a v441 fordon. Samtidigt önskades genomförande av ett förbättringsarbete inom detta område. Förutom dagliga frågeställningar beträffande verkstädernas underhållsproduktion, fordonsproblem m.m. utvecklades ett web-baserat IT-verktyg för styrning och uppföljning av underhållsproduktionen.
 Teknisk Controller
Heltidsengagemang somTeknisk Controller vid Veolia Transports säkerhets- och teknikavdelning i Stockholm. Avdelningen ansvarar för att underhållet av fordonen på Stockholms tunnelbana och lokalbanor (spårvagn, lokaltåg) sköts av Tågia, som är Veolias's undehållsleverantör. I arbetet ingår ett brett spektrum av arbetsuppgifter m.a.p. detta ansvar.
 Automatisk lagerstyrning i samband med tomvagnsdistribution
Expertstöd i samband med införande av automatisk lagernivåstyrning för tomvagnar vid Green Cargo.
 STEG-CATO Malmbanan: förstudie
Analys av förutsättningar för att införa elektronisk graf för tågstyrning och optimering av hastighetsprofiler på Malmbanan.
 Simulator för utbildning i Chile. Förstudie
Analys av potentialrn för kostnadsminskningar och kvalitetsförbättringar vid förarutbildning med stöd av en förarsimulator
 Tågvågsystem till Iran
Utveckling av grafiskt användargränssnitt samt programmeringsstöd vid konvertering/modernisering av beräkningsdelar i Amtab vågsystem.
 View installation
Installation av utrustning för automatisk hjulprofil- och beläggtjockleksmätning i depån i Bro samt datateknisk anpassning till Euromaints interna datanätverk
 Energisparprogram för Arlanda Express. Förstudie
Analys av potential för energibesparing i Arlanda Express tågdrift, omfattande körning, hjälpkraft och luftkonditionering/värme.
 Tåg i tid
Transrail genomförde en studie och analys av varför tågtrafikens tillförlitlighet inte ökat i någon signifikant mån de senaste åren. Ett förslag till arbetsprocess och verktyg för att analysera förbättra punktligheten utarbetades med förslag till ett utvecklingsprojekt.
 CATO fältprov, systemkravspecifikation
CATO, ett utvecklings- och forskningsprojekt finansierat av kunder och Transrail, är avsett att optimera körning av tåg, för att reducera driftskostnader och öka linjekapacitet. Genom att analysera hela trafiksituationen ges förarna information om hur de bäst kör sina tåg. Fälttester görs nu för att verifiera och uppdatera systemkravsspecifikationerna.
 System för fordonsbesiktningar
Utveckling av ett system för statusen av fordonsinspektioner före/efter hyresperioder. Göra inspektionerna när fordonen togs över av ASJ från SJ AB.
 CATO systemkravspecifikation
Förstudie och utveckling av en systemkravspecifikation för CATO (Computer Aided Train Operation - datorstödd körning av tåg). Arbetet utförs som ett FUD-projekt med finansiering från BV och Transrail, sedemera även MTAB.
 PC-program för planering och styrning av fordons- och personalresurser inom Tågkompaniets Norrlandstrafik
Utveckling och leverans av ett IT-verktyg för planering och ledning av fordon och personal för Tågkompaniets Norrlandstrafik. Detta programsystem säljs nu som programprodukt från Transrail InfoSys.
 System för bearbetning av driftstatistik
Under de första årens drift av Arlanda Express, drev Transrail ett program avseende höjning av fordonens driftsäkerhet. Information om orsaker till trafik- och fordonsstörningar från förare, transportledning och verkstad sammanställdes i en databas. Denna möjliggjorde analyser av driftstöringar hos tågen och deras delsystem, trafikkonsekvenser och agerande när det gäller underhåll. Med ett åtgärdsprogram kunde punktligheten i trafiken ökas avsevärt.
 Modeller för beräkning av tomtransporter
Utarbetande av modeller för beräkning av tomkörningar (landsväg, järnväg, sjöfart) i samband med godstransportanalyser. Arbetet baserat på modellerna i Transrail's TSDA-system.
 Kravspecifikation för nästa generation biljettsystem vid SL
Medverkan i skrivande av kravspecifikation för upphandling av nästa generation biljettsystem vid SL baserat på s.k. Smart Cards. Transrails del bestod av kravspecifikation för industriell design av systemets apparater och krav på utvecklingsprocess i detta sammanhang.
 Programsystem för löneberäkning
År 2000 övertog den nya svenska operatören Tågkompaniet från SJ det statliga kontraktet att ombesörja nattågstrafiken till norra Sverige. I samband med detta anlitades Transrail av båda parter för analys av fordonsparkens (110 fordon) status vid övertagandet. Granskningsinstruktioner utvecklades, ett team organiserades och kontroller genomfördes under en kort period.
 IT strategi för Citypendeln
Utarbetande av en IT-strategi för Citypendeln (trafikentreprenör för driften av Stockholms pendeltågstrafik 2000-2006) i samband med dess etablering.
 Produktionsledningssystem för Hagalund
Utarbetande av en vision för ett framtida produktionsledningssystem vid trafikverkstadsanläggningen i Hagalund.