We are sorry about our old website. A new Transrail website is under construction!


Som ett resultat av avregleringen av den europeiska järnvägssektorn har nya aktörer etablerat sig på marknaden. Många av dem har, på grund av affärshemligheter och av kostnadsskäl, inte tillgång till de verktyg för resursplanering och resursstyrning som är utvecklade och ägda av de stora järnvägsföretagen. Vår strävan har varit att skapa ett effektivt verktyg för resursplanering och ledning till låg kostnad och med integration av aspekterna trafik, fordon och personal.

Vi har utvecklat Train Resource Management System (TRMS) utifrån operatörens situation. TRMS har ett användarvänligt, grafiskt gränssnitt och kan modulanpassas efter kundens aktuella behov. Tabellen nedan visar några möjliga konfigurationer.


  Fleet Scheduling Fleet Management Crew Scheduling Crew Management
Planering av fordonsomlopp och till omloppet hörande aktiviteter
Planering av tågens sammansättning    
Fördelning av fordonsindivider i aktuella omlopp/tåg      
Planering/styrning av förebyggande underhåll i olika nivåer med kilometer- och tidsbaserade intervall      
Uppföljning av fordonsindividernas aktuella fysiska position och tillstånd: i trafikomlopp, i reserv, uppställd, , ej disponibla p.g.a. pågående/planerat förebyggande eller avhjälpande underhåll, skada etc      
Uppföljning av tågsammansättning. Den här funktionen kan kommunicera med Banverkets system Opera      
Planering av personalresurser och lokalisering av personalen    
Planering av personalaktiviteter, tjänst ombord eller annat    
Planering enligt arbetstidsregler och andra krav eller restriktioner    
Planering av tjänstebefattningar    
Planering av personalturer och turnycklar    
Uppdelning av turnycklar i arbetsgrupper    
Vid kort varsel inkallande av personal på individnivå till aktuella tjänster baserat på turnyckel      
Omdisponering av personal med kort varsel p.g.a. oplanerad frånvaro, t.ex. sjukdom      
Uppföljning av varje persons arbetsinsats, arbetade timmar etc      
Handhavande/hantering av regelöverträdelser
Planering av typiska dagar, vilka kan kombineras med typiska veckor

För mer detaljerad information, hänvisar vi till vår broschyr om TRMS