Våra tjänster omfattar hela spektrat av järnvägsfrågor. Vi hjälper dem som kör tåg,i person- såväl som godstrafik, dem som tillverkar fordon och annan järnvägsutrustning samt dem som bygger järnvägar eller utför underhåll.

Vi bistår också myndigheter, ägare och förvaltare av fordon eller spåranläggningar och andra intressenter inom järnvägssektorn. I begreppet ”järnväg” innefattar vi alla spårburna trafiksystem, d.v.s. järnvägar, tunnelbanor och spårvägar.

Vi arbetar med samspelet mellan teknik, drift, underhåll, ekonomi och marknad. Vi tillhandahåller råd och strategier på varje nivå, i varje situation. Vi utvecklar organisation och arbetsmetoder inom järnvägssektorn. Vi utvecklar kundspecifika strategier och lösningar inom IT.

Vi deltar i forsknings- och utvecklingsprojekt, i studier för att möjliggöra beslut avseende strategier och investeringar, planering, anskaffningar och leveransprojekt, drift och underhåll, i problemanalyser och lösningar samt i verksamhetsutveckling.

Våra fyra affärsverksamhetsområden är: Konsulttjänster inom management/Ledningsstöd, Projektledning, Ingenjörstjänster och IT-tjänster/IT-lösningar.