We are sorry about our old website. A new Transrail website is under construction!


Modellering av godstransporter är i allmänhet svårt på grund av det stora antal krav och transportalternativ som finns. Dessutom är de flesta datamodeller mycket förenklade; t.ex. studeras flödet av gods bara i termer av ton och generellt sett är den genomsnittliga transportkostnaden endast modellerad som pris per tonkilometer för olika transportsätt.

Som alternativ har Transrail utvecklat en modell som tillåter olika studier, lämpliga för både övergripande och för mer detaljerade analyser av transportsystem, deras utformning, ekonomi och marknadspotential.

Transrail TSDA (Transport System Design and Analysis) är en databaserad modell för analys och utformning av godstransportsystem. Med TSDA kan man jämföra marknadspotential för olika alternativ ur produktionsmässig och teknisk synvinkel och göra en resursplanering baserad på marknadspotential och förväntade transportvolymer. Programmet kan också användas för att analysera konkurrenskraften hos olika transportsätt för specifika transporter och godsslag.

Analysmetoden fokuserar på kvantifiering av ett godsflödesbaserat transportscenario med vagnslast på järnväg, som kombitransport och som vägtransport. Scenariot omfattar tekniska produktionsenheter och transportvägar för de olika alternativen.

För varje transport och godsslag utgörs analysen av

  • Beräknad transportkostnad för tillgängliga transportsätt (järnväg, kombi, väg) med en detaljerad kostnadsuppskattning för varje alternativ.
  • Valet av transportsätt (vagnslast, kombi eller lastbil) baserat på den lägsta kostnaden, med hänsyn tagen till eventuell tomdragning på återresan. Andra kriterier kan också läggas till.
  • Beräknad minimal förekomst av tomdragning med sikte på att uppnå ett balanserat system.
  • Beräknade transportflöden av olika slag i olika relationer mellan noderna i transportnätverket.

Kostnadsberäkningarna är så detaljerade att analyser kan göras både för årliga flöden och för enskilda transporter.

En mer detaljerad beskrivning av TSDA-modellen finns tillgänglig vid förfrågan.